Marţi,
28.11.2023
Innorat
Acum
6°C

Au dreptul școlile să ceară acte în plus pentru burse în afară de cele din metodologie? Ministerul Educației răspunde la cele mai frecvente întrebări despre bursele școlare

Au dreptul școlile să ceară acte în plus pentru burse în afară de cele din metodologie? Ministerul Educației răspunde la cele mai frecvente întrebări despre bursele școlare

Ministerul Educației a postat pe site-ul instituției o listă cu cele mai fregvente întrebări legate de sursele școlare și răspunsurile aferente. Astfel se poate afla ce concursuri și olimpiade se iau în calcul pentru burse, dacă elevii din școlile care funcționează în penitenciare iau bursă sau dacă cei din învățământul special se încadrează. De asemenea se precizează în ce condiții elevii sportivi cu rezultate la competiții naționale și internaționale în anul școlar 2022 - 2023 beneficiază sau nu de burse.

Mai jos regăsiți întrebările și răspunsurile date de reprezentanții Ministerului Educației. 

Ce olimpiade și concursuri se iau în calcul pentru burse?

Pentru bursele de excelență olimpică I se iau în calcul distincțiile, respectiv premiul I, II, III și mențiuni, obținute la olimpiadele internaționale înscrise în Anexa 1 la OME 3.027/2023.

Pentru bursele de excelență olimpică II se iau în calcul distincțiile, respectiv premiul I, II, III, obținute la olimpiadele naționale înscrise în Anexele 2, 7 și 8 la OME 3.027/2023.

Pentru bursele de merit se iau în calcul premiile I, II și III obținute la etapele județene ale olimpiadelor din Anexele 2, 7 și 8 la OME 3.027/2023 și premiul I la competițiile din anexele 4, 5, 9, 10 la OME 3.027/2023 și din anexele 1 și 2 la OME 3.612/2023.

Olimpiada Națională a Sportului Școlar se ia în calcul pentru bursele de excelență olimpică II?

Da.

Conform art. 105 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare: „Competițiile sportive școlare naționale subsumate sintagmelor Olimpiada națională a sportului școlar (ONSS) şi Gimnaziada (Olimpiada Gimnaziilor) fac parte din categoria olimpiadelor școlare și se desfășoară după regulamente specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.”

Elevii din unitățile de învățământ care funcționează în penitenciare beneficiază de burse?

Da, cu condiția încadrării în prevederile Metodologiei-cadru.

Conform prevederilor art. 108 alin. (1) din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, „elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse.”. În condițiile în care elevii din unitățile de învățământ din penitenciare sunt înscriși la cursuri cu frecvență de zi pot beneficia de burse, în condițiile stabilite de Metodologia-cadru de acordare a burselor.  

De asemenea, alin. (5) din același articol prevede: „(…) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se acordă burse sociale şi elevilor minori, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip A doua şansă.”

Aceste prevederi se aplică și persoanelor minore private de libertate care participă la cursuri, în unități de învățământ din interiorul penitenciarelor sau afiliate acestora.

Elevii din învățământul special beneficiază de burse?

Da, cu condiția încadrării în prevederile Metodologiei-cadru.

Conform prevederilor art. 108 alin. (1) din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, „elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse.”. Nu există diferență între elevii din învățământul de masă și din învățământul special, cu condiția îndeplinirii prevederilor din Metodologia-cadru.

Burse sociale

Elevii din învățământul special și de masă cu dizabilități/nevoi speciale, beneficiază de burse sociale, conform prevederilor art. 10 alin. (1) punctul e) din Metodologia-cadru: „Elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie” beneficiază de bursă socială.

Burse de merit

Bursele de merit se acordă fie în baza mediei generale anuale, fie în baza rezultatelor la competiții. Elevii din învățământul special care sunt evaluați prin note pot beneficia de burse de merit, pe baza mediei generale anuale din anul școlar anterior, excepție elevii clasa a IX-a.

Elevii din învățământul special, gimnaziu, profesional și liceu, care au obținut premii la olimpiadele și competițiile incluse în anexele la OME 3027/2023 și OME 3216/2023, beneficiază de burse de merit, conform condițiilor prevăzute în Metodologia-cadru.

Burse tehnologice

Toți elevii din învățământul profesional, de masă sau special, beneficiază în anul școlar de burse tehnologice.

Elevii sportivi cu rezultate la competiții naționale și internaționale în anul școlar 2022 - 2023 beneficiază de burse în acest an școlar?

Elevii sportivi care au obținut premii la etapele naționale ale Olimpiadei de pregătire sportivă teoretică și ale competițiilor sportive școlare cu finalitate națională organizate în cadrul „Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar” beneficiază de burse de excelență olimpică II.

Elevii sportivi care au obținut premii la etapele județene ale Olimpiadei de pregătire sportivă teoretică și ale competițiilor sportive școlare cu finalitate națională organizate în cadrul „Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar”, precum și Premiul I la etapele naționale ale competițiilor sportive cuprinse în anexele 4, 5, 9, 10 la OME 3.027/2023 și în anexele 1 și 2 la OME 3.612/2023 beneficiază de burse de merit.

Prevederile din Metodologia-cadru referitoare la bursele de merit acordate elevilor cu rezultate la competițiile sportive se regăsesc la art. 6 și 7.

„Art. 6

  1. Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

2. Lista campionatelor sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației va fi aprobată prin Protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii; bursele de excelență olimpică I acordate în baza protocolului de mai sus, se vor acorda începând cu anul școlar 2024 - 2025, în condițiile prezentei metodologii.

Art. 7

  1. Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:
  1. elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

  2. elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

  3. elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.(…)

2. Lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice prevăzute la alin. (1) lit. g) va fi aprobată prin Protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate în baza protocolului de mai sus, se vor atribui începând cu anul școlar 2024 - 2025, în condițiile prezentei metodologii.”

Are voie unitatea de învățământ să solicite alte acte, în afara celor prevăzute în Metodologia-cadru?

În marea majoritate a cazurilor, nu.

Unitățile de învățământ au datoria de a verifica dacă datele declarate de părinți/reprezentanții legali ai elevilor sunt reale, indiferent de tipul de bursă socială solicitată.

În cazul familiilor monoparentale a căror componență nu se poate dovedi prin documentele enumerate în Metodologia-cadru, unitatea de învățământ poate solicita un raport de anchetă socială, conform prevederilor art. 11 alin (1) din Metodologia-cadru: „În situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.”

Un elev din ciclul primar care a obținut premii la olimpiadă sau concursuri poate beneficia de bursă de excelență olimpică sau de merit?

A7. Nu.

Conform prevederilor art. 108 din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare:

„(11) Pentru stimularea excelenţei, elevii beneficiază de burse de excelenţă olimpică I şi II, acestea fiind alocate în funcţie de distincţiile primite de către aceştia, după cum urmează:

a) bursa de excelenţă olimpică I se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II, III şi menţiune, la olimpiadele şcolare internaţionale, respectiv campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Bursele de excelenţă olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei.(…)

b) bursa de excelenţă olimpică II se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei. Bursele de excelenţă olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei. (…)

(12) Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, după cum urmează:

a) bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin metodologia-cadru;

b) bursele sociale pentru toţi elevii care se încadrează în criteriile şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru;

c) bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învăţământul tehnologic şi care se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru;”

Prin urmare, elevii din ciclul primar pot beneficia doar de burse sociale.

De ce fel de burse pot beneficia elevii din învățământul particular?

A8: Elevii din învățământul particular pot beneficia de burse de excelență olimpică I și II, de burse sociale (în anumite condiții) și de burse tehnologice.

Prevederile exacte se regăsesc în art. 108 din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare:

„(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse.

(15) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:

a) burse de excelenţă olimpică I şi II;

b) burse sociale, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe;

c) burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru.”

Se echivalează medalia de aur/argint/bronz la o competiție internațională cu premiul I/II/III?

Da, pentru olimpiadele internaționale cuprinse în anexa nr. 1 la OME 3.027/2023 la care distincțiile sunt acordate numai sub formă de medalii.

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Vizualizari: 785

Raluca Budușan

de Raluca Budușan

Sănătate, Educație
Telefon:
0766 905 671

Comentarii

2 comentarii

Mihai Tanase

Acum 1 lună

"Au dreptul ȘCOLIE să ceară acte în plus pentru burse." ȘCOLIE mai mult ca sigur ca nu au dreptul. ȘCOLILE poate au acest drept.
Raspunde

Mihai Tanase

Acum 1 lună

Nici dupa 16 ore de la publicare nu s-a sinchisit nimeni sa corecteze titlul. E doar o impresie sau miroase a dispret fata de cititor ?

Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus