Joi,
30.03.2023
Cer Senin
Acum
-6°C

Saving Hearts. ”Pentru România, înseamnă foarte mult” / ”For Romania, it means a lot”

Saving Hearts. ”Pentru România, înseamnă foarte mult” / ”For Romania, it means a lot”

Studenții români spun că doresc să rămână în țară, medicii străini anunță că vor să investească și mai mult în România, iar studenții străini se arată fascinați de țara noastră. Câteva concluzii de la finalul celei de-a doua ediții a Saving Hearts.

Programul intensiv Saving Hearts, proiect Erasmus + coordonat de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a adus, în perioada 18-29 iulie, în fața a 20 de studenți din Suedia și România, profesioniști recunoscuți la nivel mondial în domeniul cardiovascular. În urma a două săptămâni de cursuri, toate părțile implicate se arată entuziasmate. Cursurile au avut loc în cadrul Spitalului european Polisano.

saving hearts victor costache

Conf. Univ. Dr. Victor Costache,  coordonator al proiectului din cadrul ULBS anunță că această școală nu se va opri la cea de-a treia ediție de anul viitor, după cum a fost planul inițial. ”Ediția Saving Hearts de anul acesta a fost un real succes. Satisfacția este nu numai că, de pe acum, de la a doua ediție, putem spune că este un proiect care se va organiza în fiecare an, în care ni se vor alătura și alți colegi din țară. Vestea extraordinară este că, datorită eforturilor noastre comune, următorul congres al Societății mondiale de chirurgie vasculară va avea loc, anul viitor, la Sibiu. Vor veni specialiști în domeniu din toată lumea și încercăm să cuplăm acest eveniment la ediția de anul viitor a Saving Hearts”, arată dr. Victor Costache.

”Rolul este de a aduce împreună medici tineri și formatori de top, totul în folosul pacienților. În aceste două săptămâni am încercat să arătăm o normalitate, un mod de lucru normal, de a face medicină cardiovasculară. Ideea este să devenim cât mai atractivi pentru tinerii studenți pe care îi formăm”, dr. Victor Costache
”Factorul de bine”

Organizarea congresului Societății mondiale de chirurgie vasculară la Sibiu, anul viitor, este confirmată și de dr. Sherif Sultan, medicul irlandez care conduce societatea internațională. Prezent în cadrul proiectul Saving Hearts încă de anul trecut, medicul a împărtășit studenților nu numai din experiența sa profesională, ci a discutat cu ei și altfel. Despre, de exemplu, ”factorul de bine”.

saving hearts sheriff sultan si rodney white

”Haideți să descriem un scenariu: să presupunem că te îmbolnăvești și vei merge la un spital. Pe cine ai dori să vezi cât mai des? Un doctor, evident. Uneori, doctorul vine și vorbește cu tine 5-10 minute, dacă ai noroc, după care «dispare». Apoi vine după-amiaza, timp până când speranțele tale au început să se diminueze. Îi spui doctorului care revine că nu te simți bine, dar el insistă: «ești pe drumul cel bun». Ideea este că ai nevoie de acea influență externă, de acel «factor de bine». Și ce se întâmplă mai apoi: doctorul te îmbrățișează, de ia de după cap și îți spune, din nou: «te vei face bine». Vă spun, o astfel de atitudine face minuni, e magic pentru pacienți. De aceea eu încerc să îmi vizitez pacienții de cel puțin 3-4 ori pe zi, între cazurile de peste zi. Pacienții, creând o astfel de conexiune, te cred fără tăgadă. Pentru că, uneori, efectul placebo este chiar mai puternic decât medicația. De aceea le susțin discursuri motivaționale studenților mei, inclusiv celor de aici, de la Saving Hearts. Pentru că știu cât de importantă este această apropiere, știu din perioada formării mele. Atunci, profesorii mei nu își găseau timp pentru mine, astfel că am fost nevoit să muncesc mult mai mult pentru a-mi da seama dacă sunt sau nu pe drumul cel bun. Satisfacția mea este, apoi, cea a lucrului bine făcut, atât în relația cu pacientul, cât și în cea cu studentul”, povestește, amplu și plin de energie, Sherif Sultan.

”Acești tineri sunt liderii din viitor și trebuie să le dăm încrederea că vor fi protejați și că li se încurajează dezvoltarea”, dr. Sherif Sultan
”Nu sunt cuvinte mari”

Saving Hearts este un proiect universitar care, pe lângă România și Irlanda, a avut bazele puse și în Suedia. La Universitatea din Lund predă și dr. Petru Ljuba, medic de origine română. ”Știu ce nevoi sunt aici, cât de necesar este un program bun de cardiologie congenitală. Știu cât de importante sunt contactele dintre medicii români și medicii din afară. Avem și noi, românii care lucrează în afară, nevoie de astfel de contacte. Rețeaua internațională este foarte importantă atât pentru medici, cât și pentru pacienți. Pentru România, cred că Saving Hearts înseamnă foarte mult, cel puțin în ceea ce privește cardiologia congenitală. E vorba de boli de inimă apărute încă de la naștere sau în perioada intrauterină, care se manifestă încă de la naștere, situații în care expertiza românească este încă firavă”, spune dr. Petru Ljuba. Medicul apreciază că școala de vară de la Sibiu ”pune bazele corecte pentru pregătirea tinerilor medici și a studenților în cardiologie congenitală”. ”În România nu există această specialitate, a bolilor de inimă din naștere. Încercăm să ajutăm studenții să își găsească o formulă corectă de pregătire, să intre în contact cu profesioniști din afară. Nu sunt cuvinte mari, este ceea ce simt eu”, mai arată Petru Ljuba.

Studenții: ”mă motivează să rămân în România”

Studenții care au preferat să participe la cursuri intensive decât să își petreacă vacanța de vară în alt mod, se arată încântați de ceea ce au descoperit în cadrul Saving Hearts. ”Au fost zile încărcate, cu un program dens, dar cu foarte multă practică și asta ne-a impulsionat cel mai mult. Astfel am învățat mult mai ușor o serie de noi proceduri”, spune Anton Askfelt, din Suedia. Colega lui, Jasmin Tojjar, este de aceeași părere. ”Avem acest profesor absolut minunat, Petru Ljuba, care este din România și cu care studiem pediatria cardiologică. El ne-a spus de această oportunitate și am vrut să beneficiem de ea. A fost o oportunitate deoarece am cunoscut profesioniști și din alte țări, iar tot ceea ce ne-a fost predat au fost lucruri chiar interesante, practice”.

saving hearts cursuri 2

Studenții români cooptați în cadrul acestei școli de vară apreciază, de asemenea, întâlnirea cu profesioniști din domeniu. ”Au venit în cadrul acestei școli profesori – chirurgi extrem de renumiți, iar pentru noi a fost o reală oportunitate să intrăm în sala de operații alături de ei, să învățăm de la ei, să discutăm cu ei. Am descoperit și văzut o serie de tehnici minim invazive, prea puțin întâlnite la noi. În România, deocamdată, se fac operații deschise, care sunt foarte traumatice. Practic, noi acum am descoperit tehnologii și proceduri de vârf, care asigură o recuperare foarte bună”, amintește Cezar Ahmad, student în anul V.

”Mie nu îmi mai este frică să «visez mare». Chiar a fost o școală de vară care mi-a deschis ochii și chiar cred că cerul este limita”, Jasmin Tojjar, Suedia
Iar pentru Cosmin Cândea, student în anul VI, Saving Hearts a însemnat un nou imbold de a rămâne să profeseze în țară. ”Sistemul medical românesc este, oarecum, închistat, se intră greu cu orice, se schimbă extrem de greu lucrurile. Este un sistem piramidal care impune practici și metode, iar tu ai cel mult șansa de a copia ceea ce vezi aici, nu să faci ceea ce e mai bun în lume. Școala aceasta de vară mă motivează să rămân în România, deoarece aici sunt foarte multe de schimbat. Și mai cred că suntem cel puțin datori să încercăm să schimbăm. Suntem datori față de familie, față de toată lume”, spune Cosmin.

 

Saving Hearts. ”For Romania, it means a lot”

Romanian students declare they want to remain in their country, foreign doctors announce they want to invest more in Romania, and foreign students show themselves fascinated by Romania. Here are a few conclusions from the end of the second edition of Saving Hearts.

Saving Hearts intensive program, an Erasmus + project coordinated by Lucian Blaga University of Sibiu brought  20 students and resident doctors from Sweden and Romania, professionals globally recognized in the cardiovascular field. After two weeks of courses, all involved parts declare themselves enthusiastic. Courses took place within the European Hospital of Polisano.

Prof. univ. dr. Victor Costache, project coordinator, announces that this school will not have an end at its third edition from next year, as the original plan was. ”This year Saving Hearts edition has been a real successs. The satisfaction consists not only in the fact that even from this second edition we can affirm that it is a project that will take place yearly and that other colleagues from the country will join us. It also consists in the extraordinary news that due to our joint efforts, the next congress of the International Society for Vascular Surgery will be held next year in Sibiu. Specialists will come from all over the world and we are trying to attach this event to the next year's edition of Saving Hearts”, says dr. Victor Costache.

”The aim is to bring up together young doctors and top trainers, all for the benefit of patients. In these two weeks we tried to show normality, a normal way of working, doing cardiovascular medicine. The idea is to become as attractive as possible for the young students whom we form”, dr. Victor Costache.
”The Good factor”

The organisation of the congress of the International Society for Vascular Surgery in Sibiu, from next year, is also confirmed by dr. Sherif Sultan, the Irish doctor that manages the international society. Present in the Saving Hearts project ever since last year, the doctor shared with the students not only his own professional experience, but he also discussed with them in other ways. As for example about ”the good factor”. ”Let’s describe a scenario : let’s suppose you get ill and go to a hospital. Who do you think you would want to see more often? Obviously a doctor. Sometimes the doctor comes and speaks with you for about 5 to 10 minutes, if you’re lucky, then he ‚dissapears’. Then, he comes again in the afternoon, during which time your hopes have begun to diminish. You tell the doctor you do not feel good, but he insists: ‚you are on the right way’. The idea is that you need that external influence, that «good factor». And what happens next: the doctor hugs you, takes you closer and tells you, again : «you’ll get well soon». I am telling you, this kind of attitude makes miracles, it is magic for patients. That is why I am trying to visit my patients at least 3-4 times per day, between the daily cases. Creating such a connection, patients believe without question. Because sometimes the placebo effect is even stronger than medication. Therefore I make motivational speeches for my students, including for those here at Saving Hearts. Because I know the importance of this closeness, I know it from my training period. That time, my teachers did not find time for me, so I had to work much more to realize if I was or was not on the right way. Then, my satisfaction is that of the work well done, both in relation with the patient and in relation with the student", declares widely and full of energy Sherif Sultan.

”These young people are the future leaders and we must give them confidence that they will be protected and that they will be encouraged for development”, dr. Sherif Sultan
”These are not big words”

Saving Hearts is a university project which had its basis not only in Romania and Ireland, but also in Sweden. Dr. Petru Ljuba, romanian doctor, also teaches at the University in Lund. ”I know what needs are here, how necessary is a good program for congenital cardiology. I know how important are relations between the romanian doctors and the foreign doctors. And we, Romanians working abroad, need such relations. The international network is very important for both doctors and patients. For Romania, I think that Saving Hearts means a lot, at least concerning congetinal cardiology. It is about heart diseases occurring at birth or in utero, which manifest since birth, situations in which romanian expertise is still fragile”, says dr. Petru Ljuba.

saving hearts cursuri The doctor considers that the summer school in Sibiu "lays the proprer foundation for the training of young doctors and students in congenital cardiology". ”In Romania there is no such medical specialization of heart diseases occurring at birth. We are trying to help students to reach a proprer training, to come into contact with foreign professionals. They are not big words, it is what I feel” , says Petru Ljuba.

Students: ”it motivates me to remain in Romania”

Students who preferred to take part in intensive courses instead of spending their summer holiday differently, show themselves excited about what they discovered at Saving Hearts. ”There were busy days, with a dense schedule, but with plenty of practice and this boosted our enthusiasm the most. This way we learned much easier a series of new procedures”, says Anton Askfelt, from Sweden. His coleague, Jasmin Tojjar, shares the same opinion. ”We have this extraordinary professor, Petru Ljuba, from Romania, with whom we study cardiologic pediatrics. He told us about this opportunity and we wanted to benefit from it. It was an opportunity because we also met professionals from other countries as well, and all we had been taught here were really interesting, practical things”.

Romanian students co-opted in this summer school also appreciate meeting with industry professionals. ‚Within this summer school we had professors – highly renowned surgeons, and for us it was a real opportunity to get into the operating room with them, learn from them, talk to them. We found and saw a number of minimally invasive techniques, little found in our country. In Romania, for now, open operations are done, which are very traumatic. Basically, we've discovered now leading technologies and procedures that ensure a very good recovery "reminds Cezar Ahmad, 5th year student.

”I am no longer afraid to «dream big». It really was a summer school that opened my eyes and I really think the sky is the limit”, Jasmin Tojjar, Sweden
And for Cosmin Cândea, 6th year student, Saving Hearts meant a further incentive to remain in the country to practice. ”Romanian medical system is somewhat secluded, it hardly accepts news, things change extremely difficult. It is a pyramid that requires practice and methods, and you have at most the chance to copy what you see here, not to do what is best in the world. This summer school motivates me to stay in Romania, as here a lot of things are to be changed. And I believe that we owe at least try to change things. We owe this to our families, to everyone else”, says Cosmin.

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus