Joi,
08.12.2022
Ceata
Acum
1°C

Legea Regiunilor: Sibiu, Brasov, Alba, Covasna, Harghita, Mures. Capitala la Alba Iulia

 

ACTUALIZARE
 
Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat miercuri că proiectul de lege privind reorganizarea administrativ-teritorială a României apărut în media nu este nici oficial, nici asumat de către Guvern, el arătând că varianta oficială este doar cea coordonată de MDRAP. "Guvernul nu îşi asumă niciun fel de variate care circulă pe internet sau pe diverse surse. Cel apărut azi nu este proiect de lege, este un document care nu are nicio legătură cu proiectul oficial de regionalizare şi descentralizare al Guvernului României, prroces care este coordonat de ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", a spus Dragnea, citat de Mediafax.
 
El a spus că a înţeles că acest document apărut miercuri este elaborat de "un domn director de la o agenţie de dezvoltare regională de undeva din Banat" şi a susţinut că urmează să apară o inflaţie de "aşa-zise proiecte de regionalizare".
 
"Probabil că sunt unii oameni care vor să-şi facă imagine pe ideea de regionalizare. Este un demers care nu ajută procesul în sine", a spus Dragnea.
 
 
El a subliniat faptul că proiectul oficial de regionalizare şi descentralizare al Guvernului va fi prezentat după ce vor fi finalizate toate discuţiile cu toate mediile politice, sociale, academice, ONG-uri, respectiv după ce vor fi finalizate dezbaterile la nivel local, în judeţe, în regiunile de dezvoltare actuală şi după ce se va finaliza tot pachetul de proiecte de acte normative şi cadrul instituţional necesar pentru regionalizare şi descentralizare.
 
"Cine vorbeşte de regionalizare fără să vorbească de descentralizare înseamnă că ori este glumeţ, ori nu înţelege despre ce e vorba, ori pur şi simplu vrea să iasă în faţă", a spus Dragnea.
 
 
 
 
Conducerea USL a definitivat proiectul de lege privind regionalizarea României.  Conform acestuia, Sibiul urmează să facă parte din Regiunea Centru, iar reședința va fi în municipiul Alba Iulia. Legea urmează să fie discutată în cadrul USL şi apoi depusă la Parlament, pentru a fi adoptată. 
 
Conform proiectului, România ar urmă să fie împărţită în opt regiuni, şapte care cuprind actualele judeţe din ţară, dar Bucureştiul şi Ilfovul împreună. Vor fi opt capitale de astfel de regiuni, alegerile se vor desfăşura o dată la patru ani, iar şeful regiunii, preşedintele va fi ales pentru un mandat de patru ani, prin vot uninominal. 
Vor fi consilii regionale formate din 10-32 de consilieri, ajutat de doi vicepreşedinţi. Votul va fi direct pentru şefii de consilii judeţene, iar consilierii regionali vor fi aleşi pe liste.
 
Proiectul de lege:
 
LEGE
 
privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea regiunilor
 
CAPITOLUL I
 
Principii şi consideraţii generale
 
SECŢIUNEA I. Regiunile si autonomia regională
 
Art.1
 
Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei regionale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice regionale.
 
Art.2
 
(1) Conform Constituţiei teritoriul naţional al României este împărţit in 8 regiuni, iar fiecare regiune este formată din două sau mai multe judeţe, acestea din urmă având delimitarea teritorială existentă la data intrării in vigoare a prezentei legi.
 
(2) Cele 8 regiuni au următoarea denumire şi componenţă:
 
a) Regiunea   Bucuresti-Ilfov: municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu reşedinţa in municipiul Bucureşti;
 
b) Regiunea Centru: judeţele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, cu reşedinţa in municipiul Alba Iulia ; 
 
c) Regiunea Nord Est : judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava si Vaslui, cu reşedinţa in municipiul Piatra Neamţ ;
 
d) Regiunea Nord Vest : judeţele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureş, Satu Mare si Sălaj, cu reşedinţa in municipiul Cluj-Napoca ;
 
e) Regiunea Vest : judeţele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timiş, cu reşedinţa in municipiul Timişoara;
 
f) Regiunea Sud Vest: judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi si Gorj, cu reşedinţa in municipiul Craiova;
 
g) Regiunea Sud: judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova si Teleorman, cu reşedinţa in municipiul Călăraşi ;
 
h) Regiunea Sud Est : judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, cu reşedinţa in municipiul Brăila.
 
(3) Delimitarea teritorială a regiunilor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii.
 
(4) Regiunile sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia regională şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice regionale.
 
(5) Localităţile de reşedinţă ale regiunilor prevăzute la alin.2 pot fi schimbate numai prin lege, la propunerea consiliului regional exprimată prin hotărâre a consiliului regional adoptată cu votul a ¾ din numărul de consilieri care constituie consiliul regional. 
 
(6) Sediul consiliilor regionale este in situat in localităţile de reşedinţă ale regiunilor. Sediul consiliilor regionale poate fi schimbat in cadrul localităţii de reşedinţă prin hotărâre a consiliului regional adoptată cu votul a ¾ din numărul de consilieri care constituie consiliul regional.  2
 
Art.3
 
(1) Obiectivele prioritare pe care regiunea le urmăreşte sunt:
 
a) dreptul la muncă şi protecţia adecvată a demnităţii lucrătorilor, dreptul de a avea locuri de muncă sigure şi accesul la educaţie pe tot parcursul vieţii;
 
b) dreptul la pluralismul, surse libere de informare şi comunicare şi accesul la cultura atât ca o necesitate individuală, cât şi ca un principiu în comunitate;
 
c) dreptul la asistenţă medicală;
 
d) dreptul la un tratament egal între bărbaţi şi femei şi de îmbunătăţire a diferenţelor de gen în viaţa socială, culturală, economică, religioasă şi politică;
 
e) conservarea şi punerea în valoare a familiei;
 
f) promovarea ştiinţei şi libertatea cercetării ştiinţifice în cadrul limitelor de respect pentru fiinţele umane;
 
g) respectarea echilibrului ecologic, protecţia mediului şi a patrimoniului natural, conservarea biodiversităţii;
 
h) protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului istoric, artistic şi peisajului;
 
i) promovarea dezvoltării economice într-un context care favorizează inovarea,
 
cercetarea şi formarea ca factori ai competitivităţii, în conformitate cu principiile de coeziune socială şi dezvoltare durabilă;
 
j) consolidarea libertăţii publice şi private şi promovarea cooperării;
 
k) respingerea tuturor formelor de discriminare şi xenofobie;
 
l) recunoaşterea autonomiei comunităţilor locale, promovarea sistemului de autonomie, sporirea identităţi culturale, sociale şi economice pe întreg teritoriul regional, protecţia municipalitatilor mai mici şi a zonelor montane ;
 
m) dezvoltarea de relatii de buna vecinatate si promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale.
 
Art.4
 
(1) Administraţia  publică în cadrul regiunii se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei regionale, subsidiarităţii, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice regionale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor regionale de interes deosebit.
 
(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
 
Art. 5
 
(1) Regiunile sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.
 
(2) În justiţie, regiunile sunt reprezentate, de preşedintele consiliului regional, care stă în judecată ca reprezentant legal al regiunii şi nu în nume personal.
 
Art. 6
 
(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia regională sunt consiliile regionale ca autorităţi deliberative, şi preşedinţii consiliilor regionale, ca autorităţi executive.
 
(2) Consiliile regionale şi preşedinţii consiliilor regionale funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice regionale şi rezolvă treburile publice din regiune, în condiţiile legii.
 
Art. 7
 
(1) Prin autonomie regională se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice regionale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor regionale pe care le reprezintă, treburile publice, cu 3 respectarea obiectivelor stabilite la art.3 şi în spiritul principiilor autonomiei locale, descentralizării şi subsidiarităţii.
 
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.
 
(3) Prin colectivitate regională se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
 
Art. 8
 
(1) Autorităţile administraţiei publice regionale exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate. Toate aceste domenii de competenţă constituie obiectul unei activităţi de  planificare strategică -  ca mijloc de identificare a obiectivelor anuale si multianuale, care se vor reflectă în Planul pentru dezvoltare regională.
 
(2) Autonomia regională conferă autorităţilor administraţiei publice regionale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
 
Art. 9
 
(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe, municipii şi judeţe  şi autorităţile  administraţiei publice de la nivel regional se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi  solidarităţii în rezolvarea problemelor întregii regiuni.
 
Art. 10
 
(1) În cadrul politicii economice naţionale, regiunile au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice regionale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
 
(2) Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice regionale trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege.
 
(3) În scopul asigurării autonomiei regionale, autorităţile administraţiei publice regionale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe regionale, să elaboreze şi să aprobe bugetele regiunilor, în condiţiile legii.
 
(4) In scopul promovării intereselor pe lângă instituţiile si organismele Uniunii Europene, regiunile au dreptul să infiinţeze şi să finanţeze structuri care să aibă
 
sediul si să isi desfăşoare activitatea in ţările membre ale Uniunii europene, acolo unde isi au sediul instituţiile si organismele europene.
 
(5) Pentru utilizarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării structurilor prevăzute la alin.4, regiunile pot închiria sau cumpăra in ţările respective bunuri imobile sau mobile.
 
(6)  Aplicabilitatea prevederilor alin.4-5 se face prin hotărâre a consiliului regional.
 
Art. 11
 
(1) În regiunile în care ponderea cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale este de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice regionale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.4
 
SECŢIUNEA II. Autorităţile administraţiei publice regionale
 
Art. 12
 
(1) În fiecare regiune se constituie un consiliu regional, ca autoritate a  administraţiei publice regionale. Consiliul regional este ales în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale si regionale.
(2) Consiliul regional este condus de un preşedinte, asimilat demnitarului, care nu are calitatea de consilier regional, fiind ales prin scrutin uninominal.
(3) Mandatul preşedintelui consiliului regional şi al consilierului regional este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.
 
CAP. II
 
Consiliul regional
 
SECŢIUNEA I. Constituirea şi componenţa consiliului regional
 
Art. 13
 
(1) Consiliul regional este autoritatea administraţiei publice regionale, fiind compus din consilieri regionali, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de către persoanele cu drept de vot din regiunea respectivă, în condiţiile legii.
 
Art. 14
 
(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu regional se stabileşte prin ordin al prefectulu in regiunii, în funcţie de numărul locuitorilor regiunii, raportat de Institutul Naţional de
 
Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a
 
anului care precedă alegerile regionale, după cum urmează:
 
       Numărul                                        Numărul
 
    locuitorilor regiunii                          consilierilor
 
───────────────────────────────────────────────
 
- până la 2.000.000                                    20
 
- între 2.000.001-2.500.000                        24
 
- între 2.500.001-3.000.000                        28
 
- peste 3.000.000                                       32
 
───────────────────────────────────────────────
 
(2) Consiliul regional ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu
 
preşedintele consiliului regional, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.
 
(3) Candidaţii de pe lista fiecărei formaţiuni politice, dar care nu sunt declarati aleşi, au calitatea de consilieri regionali supleanţi si îi vor inlocui pe titularii cărora le încetează mandatul inainte de termen.
 
Art. 15
 
(1) Validarea alegerii preşedintelui consiliului regional se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a Curţii de Apel pe raza cărei se află sediul consiliului regional, de către preşedintele curţii de apel sau înlocuitorul acestuia.
 
(2) Invalidarea alegerii preşedintelui consiliului regional se poate pronunţa dacă se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea preşedintelui s-a 5 făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice regionale.
 
(3) Hotărârea de validare sau invalidare a preşedintelui consiliului regional poate fi atacată de cei interesaţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de două zile de la aducerea la cunoştinţă publică, care se pronunţă în termen de două zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă.
 
(4) În caz de invalidare a alegerii preşedintelui consiliului regional sau demisie, Guvernul, la propunerea prefectului regional, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează, în condiţiile legii, în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti,ori de la data rămânerii definitive a cererii de demisie.
 
Art. 16
 
(1) Constituirea consiliilor regionale se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către preşedintele consiliului regional. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele consiliului regional. La şedinţa de constituire pot participa prefectul regional sau un reprezentat al acestuia.
 
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor regionali aleşi. Pot exista maxim 3 convocări.
 
(3) În situaţia în care consiliul regional nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei fără motive temeinice a consilierilor, preşedintele consiliului regional va declara vacante, prin dispoziţie, locurile consilierilor aleşi care au lipsit  nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanţi.
 
(4) Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 30 de zile.
 
Art. 17
 
(1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de preşedintele consiliului regional.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile regionale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri aleşi care examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier regional şi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
 
(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier regional numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului regional s-a făcut prin fraudă electorală dovedită.
 
(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al  majorităţii consilierilor regionali prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
 
(5) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel pe raza căreia se află localitatea unde este stabilit sediul regiunii, în termen de 5 zile.
 
(6) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile.
 
(7) Consiliul regional se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor regionali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului regional se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor regionali validaţi.
 
SECŢIUNEA II. Competenţele autorităţilor administraţiei publice regionale
 
Art.186
 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi regionale exercită următoarele tipuri de competenţe:
 
a) Competenţe exclusive ale statului;
 
b) Competenţe partajate (stat-regiune), în cazul în care ambele niveluri pot legifera, dar legile naţionale prevalează în caz de conflict;
 
c) Competenţele exclusive ale autorităţilor administraţiei publice regionale.
 
Art. 19
 
Competenţele exclusive ale statului vizează următoarele domenii: Constituţie; apărare; cetăţenie, imigraţie, emigraţie şi extrădare; finanţe şi sistem monetar; frontiere şi unităţi vamale; siguranţă naţională.
 
Art. 20
 
Competenţele partajate (stat  – regiune) vizează următoarele domenii: relaţiile internaţionale (în special cu UE); comerţul exterior; educaţia primară şi secundară; reţele de transport (rutier, căi ferate, naval şi maritim, aerian) împreună cu infrastructurile aferente (porturile şi aeroporturile pentru uz civil); protecţie şi securitatea forţei de muncă; prevenirea dezastrelor.
 
Art. 21
 
(1) Competenţele exclusive ale autorităţilor administraţiei publice regionale includ următoarele domenii:
 
a) dezvoltarea regională;
 
b) planificarea regională;
 
c) pregătirea şi implementarea programelor co-finanţate din fondurile europene gestionate regional;
 
d) cooperarea între autorităţile administraţiei publice locale.
 
(2) Competenţele exclusive urmăresc asigurarea creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile a regiuni de dezvoltare, îmbunătăţirea competitivităţii şi reducerea decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene.
 
(3) Domeniile vizate prin termenul de dezvoltarea regională prevăzut la lit. a) au legătură cu regiunea sau teritoriu, în cel mai larg sens al termenului şi acoperă:
 
a) dezvoltarea economică (infrastructură şi servicii suport pentru afaceri, atragerea si promovarea de investitii, comerţ, cercetare-dezvoltare-inovare, turism);
 
b) dezvoltarea urbană  şi amenajarea teritoriului pentru proiecte si areale definite ca fiind de interes regional;
 
c) agricultura şi dezvoltare rurală;
 
d) transport (infrastructura regională şi cea de transport în comun);
 
e) educaţie universitară, vocaţională şi tehnică, precum şi pregătirea profesională;
 
f) sănătate (spitale şi asistenţă socială);
 
g) mediul înconjurător şi eficienţă energetică;
 
h) ocuparea forţei de muncă;
 
i) locuinţe şi managementul terenurilor;
 
j) cooperarea interregională.
 
(4) Competenţa de planificare regională prevăzută la lit. b) alin.1) presupune că pentru fiecare din domeniile descrise la aliniatul 4 se realizează planuri şi strategii ca mijloace de identificare a obiectivelor de dezvoltare anuale şi multianuale, care vor fi incluse în Planul pentru Dezvoltare Regională elaborat de Agenţia pentru
 
Dezvoltare Regională. 7
 
Art. 22
 
(1) Alături de competenţele exclusive, autorităţile administraţiei publice regionale pot îndeplini competenţe partajate şi competenţe delegate.
 
(2) Competenţele partajate presupun acele competenţe exercitate de către autorităţile administraţiei publice regionale  împreună cu administraţia publică locală  şi / sau centrală, cu o separare clară a finanţării  şi a puterii de decizie pentru fiecare responsabil în parte.
 
(3) Competenţele delegate sunt acele competenţe atribuite prin lege autorităţilor administraţiei publice  regionale, împreună cu resursele financiare, de către autorităţile publice centrale, pentru a le exercita în numele şi în limitele stabilite de către acestea.
 
(4) Competenţele partajate şi competenţele delegate vor fi stabilite în concret şi transferate prin acte normative distincte de la entităţile responsabile, impreună cu sursele de finanţare.
 
Art. 23
 
În vederea îndeplinirii competenţelor care îi revin (exclusive, partajate şi delegate), Consiliul Regional are următoarele funcţii:
 
a) aprobă, la propunerea  preşedintelui consiliului regional, bugetul propriu al regiunii, virările de credite, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 
b) stabileşte impozite şi taxe regionale, în condiţiile legii;
c) iniţiază, analizează şi aprobă programe de dezvoltare regională;
d) iniţiază, analizează si aprobă strategii de dezvoltare regională;
e) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare;
f) iniţiază, analizează şi aprobă Planul pentru Dezvoltare Regională;
g) elaborează şi aprobă proiecte de dezvoltare regională, împreună cu organismele regionale specializate;
h) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes regional,  precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes regional, în condiţiile legii. Sediul acestora poate fi stabilit in orice localitate componentă a regiunii;
i) aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor pentru dezvoltare regională;
j) atrage alte contribuţii financiare, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare regională;
k) coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;
l) coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectă, rapidă si în timp util.
m) indeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programele operaţionale cu finanţare a Uniunii  Europene şi care sunt derulate la nivel regional;
 
Art. 24
 
(1) Pentru buna funcţionare a activităţilor de la nivel regional, Consiliul Regional îndeplineşte următoarele atribuţii: 8
 
a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului regional, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate;
b) exercită, în numele regiunii, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;
c) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes regional
d) aprobă statutul de organizare şi funcţionare a agenţiei pentru dezvoltare regională, precum şi organigrama acesteia;
e) aprobă statutul de organizare şi funcţionare a altor instituţiilor şi serviciilor publice de interes regional şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes regional;
f) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţiile pentru dezvoltare regională şi celelalte instituţii şi servicii publice de interes regional;
 
SECŢIUNEA III. Funcţionarea consiliului regional
 
Art. 25
 
(1) Consiliul regional se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
(2) Consiliul regional îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales
(3) Consiliul regional se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului regional. Consiliul regional se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.
(4) Convocarea consiliului regional se face în scris, prin intermediul secretarului regiunii, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare.
(5) Şedinţele consiliului regional se pot desfăşura la sediul consiliului regional, ori in orice altă localitate componentă a regiunii.
 
  Art. 26
 
(1) Şedinţele consiliului regional se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor regionali în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor regionali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este determinată de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului regional.
(3) Şedinţele consiliului regional sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat în condiţiile regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului regional.
 
Art. 27
 
(1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii regionali, de preşedintele consiliului regional, de vicepreşedinţii consiliului regional sau de cetăţeni. 
(2) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului regional care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul regiunii.
 
Art. 289
 
(1) Şedinţele consiliului regional sunt publice.
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile regionale în care consilierii regionali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o cincime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va asigura, prin grija preşedintelui consiliului regional, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu regional se întocmesc în limba română. 
(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului regional, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier regional se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele consiliului regional şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
 
(4) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativteritoriale afişează la sediul consiliului regional şi pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.
 
Art. 29
 
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul regional adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
 
(2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor regionali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului regional:
 
a) hotărârile privind bugetul regional;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe regionale;
d) hotărârile privind  participarea la programe de dezvoltare regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră
e) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.
 
(2) In fiecare an, odată cu aprobarea bugetului pe anul  in curs, se vor întocmi şi aproba si proiectul de buget estimativ pentru următorii 3 ani.
(3) Dacă bugetul regional nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului prevăzut in bugetul estimativ multianual.
(4) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.
(5) Consiliul regional stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret.
 
Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului regional.
  
 
Art. 30
 
(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului regional prefectului regiunii de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.
 
Art. 31
 
(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefectul regiunii.10
(3) În regiunile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă.
 
Art. 32
 
(1) În exercitarea mandatului, consilierii regionali sunt în serviciul colectivităţii regionale.
(2) Preşedintele consiliului regional este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor regionali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii regionali sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe.
(4) Fiecare consilier regional, precum şi vicepreşedinţii consiliului regional, sunt obligaţi să prezinte un raport anual de

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Alin Bratu

de Alin Bratu

Politic
Telefon:
0745 590 991

alin[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

60 comentarii

gigel

Acum 9 ani

Astept cu nerabdare ca USL Sibiu sa ne explice de ce ii capitala la Alba a regiunii, fiindca anul trecut si acum 2 ani ne-au mintit ca va fi la Sibiu. Va multumesc pentru ca v-am votat si pentru increderea in promisiuniile voastre.
Raspunde

bun asa

Acum 9 ani

Foarte bine. Orice mai bine decat la Brasov. Sansele ca Sibiul sa fie capiatala de regiune erau restranse, avand de purtat o lupta grea cu Brasov (centrul economic si industrial) si Tg Mures (reprezentanta celor 3 judete secuiesti). Pana la urma s-a facut o concesie
Raspunde

johannis 007

Acum 9 ani

Brasov sau Sibiu ar trebui sa fie resedinta regiunii centru...cand au vrut ceilalti sa imparta tara in regiuni au sarit toti ca arsi ca vor sa dea tara ungurilor...nu-i nimic gigele ca peste patru ani o sa votezi din nou cu cei care mint mai mult si romanii tot prost o vor duce...asa voteaza romanii de 23 de ani...v-au pus 4% la pensii ca sa-i votati in timp ce impozitele au crescut cu 16%,curentul,gazul,benzina,taxe pe animale si pe pamantul taranului care oricum e vai de capul lui...o sa creasca adunate toate cu 70-80% dar voi sa fiti fericiti pentru aia 4% in plus la pensii care i-ati primit pentru voturile voastre...traiasca partidul comunist roman impreuna cu votantii lor si da-i naibii pe cei care muncesc din greu in mediul privat ca sa plateasca aceste tampenii ale comunistilor...
Raspunde

anti_gigel

Acum 9 ani

doamne mai GIGEL ...credul mai esti !!!!!!!
Raspunde

Je

Acum 9 ani

S-a ales Alba Iulia din 2 motive din care unul, parerea mea obiectiv: 1. Nu mai exista discutii ca de ce la BV si nu la SB (asta e motivul neobiectiv) 2. La Alba sediul regional DIICOT, Curtea de Apel si Centrul de Dezvoltare Regionala. (asta e ala obiectiv) Practic, cred ca se doreste astfel ridicarea orasului la nivelul Sibiului si Brasovului macar d.p.d.v. admistrativ ca economic mai mult pana departe
Raspunde

Sorin

Acum 9 ani

Regiunile de dezvoltare actuale si care vor deveni regiuni juridice, au fost create in perioada de preaderare in baza unor studii inclusiv sociologice nu doar economice. Urmariti liniile de trasnport in interiorul oricarei regiuni spre resedinta de regiune. Iar SIbiul are o sansa prin apropierea de resedinta de regiune- la doar 80 km din care majoritatea pe autostrada; aeroportul SIbiu este cel mai aproape de resedinta regionala- alt avantaj. Deci stati calm ca este bine pentru SIbiu.
Raspunde

pt mine tot Sibiul va fi singurul care merita

Acum 9 ani

e mai bine decat la Brasov
Raspunde

Gogu

Acum 9 ani

E bine ca sediul regiunii este la Alba Iulia. Acolo este capitala spirituala a Romaniei, acolo s-a facut Unirea si asa sediul regiunii o sa ramana romanesc!
Raspunde

mircea

Acum 9 ani

usl sa-si vada ei de furturile lor nu de regiuni sibiul ramane sibiu ei sa mearga la puscarie
Raspunde

EU

Acum 9 ani

Brasoveni,luati de aici!!! HAHAHA
Raspunde

B

Acum 9 ani

Brasov, in your face :)))))
Raspunde

sibian de sibian

Acum 9 ani

Sa speram ca decizia se va schimba si Sibiul va fi capitala regiunii centru.Alba Iulia poate sa devina Capitala Cultural Europeana.
Raspunde

K.Samuel

Acum 9 ani

Sibiu sau Brasov ar fi fost cele mai indicate locatii. Alba Iulia nu are nici-o noima. Nici macar o noima. Chiar vorbeam astazi cu avocatul nostru cat de aiurea este ca trebuie sa faca drumuri aproape zilnice catre Curtea de Apel de la Alba Iulia. Avocatii dintr-un oras aproape de doua ori mai mare, dau fuguta intr-un orasel pentru tot felul de chestii importante. Aceasta problema o sa se rasfranga si asupra altor interese. De asemenea, vedem dupa exemplul Bucurestiului, cat de dezavantajos este sa ai o capitala la marginea teritoriului. Si din acest punct de vedere Sibiul ar fi fost cel mai potrivit, fiind la distante relativ egale fata de Tg. Mures si Brasov. Brasovenii, vor trebuie sa conduca 230 de km. pana la resedinta judetului! Absurd, complet absurd!
Raspunde

sibian nervos

Acum 9 ani

NU SE POATE ASA CEVA NU O SA ACCEPT ASA CEVA IN VECI NU SE POATE ASA CEVA ESTE O MARE NEDREPTATE TREBUIE SIBIU SAU BRASOVUL NU UN ORASEL MIC UITAT DE LUME. NU SE POATE ASA CEVA! USL SIBIU GURA MARE SI SIBIENI NU VOTAM REFERENDUMUL SI GATA NU SUNTEM DE ACORD CU O ASEMENEA TAMPENIE ORDINARA. ALBA IULIA SA FIE ACOLO BUCUROASA CA ARE CEVA MANIFESTARI DIN 1 DECEMBFRIE CA IN REST NIMIC. SIBIUL MERITA ASA CEVA CA ESTE SINGURUL ORAS CU 3 STELE MICHELIN SI ESTE SI VA RAMANE CAPITALA CULTURALA A EUROPEI SI A ROMANIEI IN VECII VECILOR. TREBUIE SA SE SCHIMBE TREABA ASTA . EU NU DORESC O COMUNA SA NE FIE CAPITALA AM FOST IN ALBA E URATA IN AFARA DE CETATE NU AU NIMIC.
Raspunde

sibian nervos

Acum 9 ani

DC ATUNCI NU A PUS PE BISTRITA-NASAUD LA REGIUNEA N VEST SI A PUS CLUJUL ESTE ACEASI PROBLEMA A PUS CLUJUL CA ESTE MAI DEZVOLTAT SI MAI FRUMOS SI MAI APRECIAT APAI ASA TREBUIE SA FIE O CAPITALA NU CA O COMUNA SUNT SUPER NERVOS JOHANNIS CINDREA SITTERLI SA FACETI CEVA URGENT VA IMPLORAM
Raspunde

dorin

Acum 9 ani

Alba merita sa fie capitala regiunii centru ,lasati orgoliile la o parte . Alba era capitala regiunii centru inainte de a fi infiintata ,doar nu era sa puna o partie din Predeal capitala ... LASA ca vine Frunda sef LA Alba Iulia si o sa fiti multumiti!
Raspunde

sibian nervos

Acum 9 ani

NU VINE FUNDA VINE JOHANNIS TREBUIE SA CONDUCA JOHANNIS REGIUNEA APAI DACA NU FACEM REVOLUTIE. ORICUM NU IMI COMVINE CA SUNTEM CU UNGURIMEA HUUUUUUUU UNGURII TREBUIE SA FIE SEPARAT CUM A ZIS STIRBET BRASOV COVASNA HARGHITA CAPITALA BRASOV SI SIBIU MURES ALBA SI CAPITALA SIBIU NU ASA
Raspunde

dacă nu noi, atunci cine

Acum 9 ani

Acum toată lumea se vaită, dar când Ştirbeţ a venit cu un proiect Sibiu - capitală regională, toţi l-aţi huiduit. Acum vedeţi şi voi că omul avea dreptate. Apropo... i-a anunţat oare Ponta pe Oprişan şi Mazăre, că le face capitala la Brăila ??
Raspunde

dacă nu noi, atunci cine

Acum 9 ani

Acum toată lumea se vaită, dar când Ştirbeţ a venit cu un proiect Sibiu - capitală regională, toţi l-aţi huiduit. Acum vedeţi şi voi că omul avea dreptate. Apropo... i-a anunţat oare Ponta pe Oprişan şi Mazăre, că le face capitala la Brăila ??
Raspunde

ALEX

Acum 9 ani

ULTIMA ORA ESTE UN ZVON A ZIS DRAGNEA ASA CA STATI LINISTITI SIBIUL MAI ARE SANSE SA FIE CAPITALA REGIUNII
Raspunde

Georg

Acum 9 ani

Concentrati-va asupra ESENTIALULUI... Se inmultesc LOCURILE PLATITE PENTRU POLITICIENI, de asta doresc toti, din TOATE partidele regionalizarea. Cititi PROIECTUL atent, in special cu COMPETENTELE si dati-va cu capul de pereti...Lan NIVEL LOCAL e anulata orice initiativa, REGIUNEA COMANDA....N-aveti scapare...Realizarea proiectului presupune SCHIMBAREA CONSTITUTIEI si NU NUMAI in ce priveste acest Proiect.. Schimbare care va fi aprobata printr-un REFERENDUM in care NU se va comunica precis si clar IN CE PUNCTE SE SCHIMBA CONSTITUTIA si CUM ARATA CONCRET NOILE ARTICOLE din CONSTITUTIE...Deci Referendum-ul aduce O APROBARE IN BLANCO, semnati hartia goala, numai cu titlu, unde continutul va fi scris mai tarziu, dupa placul Guvernului si Parlamentululi majoritar USL..SEMNATI IN ALB CONSTITUTIA...Asta este ESENTA..TOTUL PE USA DIN DOS...
Raspunde

f bn

Acum 9 ani

fb asa .in bv sunt numai moldovaci iar sb numai olteni coclitzi .bravo Alba iulia aici e ardealul .m ue. la brasoveni .
Raspunde

Georg

Acum 9 ani

Treziti-va si spuneti NU REGIUNI si NU SCHIMBAREA CONSTITUTIEI...nu vedeti ce va paste? Noi am mai trait-o si de aceea SUFLAM si in IAURT, dar aici e ciorba bucuresteana FIERBINTE...TE ARDE...
Raspunde

Melee

Acum 9 ani

@ Sorin Spui ca Sibiul va fi cel mai apropiat oras mare de viitoarea capitala, mare parte din drum pe \"autostrada\". Hai sa nu mai visam, tocmai au suspendat fondurile pentru respectiva autostrada. Daca se vor mai face ceva investitii in infrastructura, ceea ce imi e greu sa cred, vor fi facuta in zonele alea de peste 70% USL, acolo vor putea invarti banii usor. :)
Raspunde

Elena

Acum 9 ani

cea mai mare porcarie, regionalizarea, taxe si impozite, reorganizarea institutiilor publice, schimbarea tuturor actelor, gramezi de bani, nervi, asta-i scopul! Vai de capul nostru! Ar trebui sa se faca un referendum, sa isi exprime cetatenii opinia, daca vor sa faca parte din astfel de regiuni!
Raspunde

un sibian

Acum 9 ani

rusine usl.Sibiul merita mai multa atentie...cindrea esti o nulitate si un mincinos...
Raspunde

Sorin

Acum 9 ani

@Melee, autostrada Nadlac- Sibiu va fi definitivata, iar de la Sebes la Alba mai sunt 15 km. Fondurile nu sunt suspendate, se cauta solutii de suplimentare pentru problemele tehnice generate de alunecarile de teren, fie prin Comisia Europeana, fie de la bugetul de stat daca se va dovedi ca CNDAR a gresit.
Raspunde

ovidiu

Acum 9 ani

@dacă nu noi, atunci cine: daca oprisan si mazare nu au un cuvant de spus, ce facea Stirbet al tau fiind si din tabara pd-ului? Stirbet nu a facut decat gargara electorala, unde-i acum latraul ca nu am mai auzit nimic de proiectul lui :)))
Raspunde

vasilica

Acum 9 ani

lasatio mai moarta cu capitalele decind SIBIUL a fost CAPITALA CULTURI EUROPENE atit de mare a fost frustarea ca au crescut pretentile la toate orasele din tara s-a devina capitale sunt de acord s-a faceti la tara la ALBA jumatate din populatia SIBIULUI e depe acolo un sfert din mures 10 la suta din SIBIU SI INCA 10 DIN VILCEA SASI saraci siau luat lumea in cap nea lasat industrie cultura etc si acum tot ce au lasat e pirloaga toate intreprinderile traditionale lINDEPEDENTA, LIBRTATEA,BALANTA.DRAPELU. IUPS.METALCAR. ETC ] sunt maidane si o parere SIBIUL A FOST TIMP DE 100 ANI CAPITALA TRANSILVANIEI SI nu propusa de comunisti si acum mai nou de neocomunisti eu zic ca tot vrem capitala ce ar fi ca SIBIUL S-A FIE CAPITALA TARI ne aflam la mijlocu distantei a orcarei extremitati avem o cultura inegalabila in romania aeroport de 5 stele viitoru culoar 4 care ne leaga tara de UE un potential turistic unic in tara [ munte ,podis. mare aici ma refer la ocna ] si multe alte facilitati SIBIUL TREBUIE S-A FIE CAPITALA DE DREPT dar la noi ca la nimenea ce este normal este anormal depinde citde vocali sunt parlamentari ai nostri se duc numai s-a faca cvorum colti trebuie taiati din fasa nu lasati s-a creasca stiti de ce este curtea de apel ALBA atunci cind s-a propus infintarea un sibian nanos [SINCEL]era prefect de sibiu si a motivat ca SIBIUL nu are locatie CU ATITEA CLADIRI GOALE bine ca avea ALBA in spatele prefecturi doua camarute SIBIENI s-a ne orientam cind votam sa punem adevarati sibieni NU CIRCOTASI SI FRUSTATI COZI DE TOPOR
Raspunde

sibian

Acum 9 ani

D.p.d.v. politic, cultural si religios Sibiul se afla cu mult in fata celorlalte orase din aceasta regiune \"centru\".
Raspunde

descentralizare

Acum 9 ani

Mie imi place al doilea cuvant dupa regionalizare: descentralizare. Prefer de 1000 de ori Alba Iulia decat Bucurestiul
Raspunde

USL Sibiu???

Acum 9 ani

trebuie intrebat USL Sibiu cum de accepta Alba Iulia(presedinte CJ si primar PDL) sa fie capitala regiunii, din punctul asta de vedere ar trebui sa fim si peste brasov... unde cred ori primarul ori presedintele cj este tot pdlist... la Sibiu CJ este usl iar primarul chiar dc nu este usl a sustinut usl-ul si tot nu insemna nimic... se aude Cindrea, Cazan...???
Raspunde

alex

Acum 9 ani

eu nu sunt de acord din nou va zic cu alba iulia capitala nu se ridica nici la degetul mic la sibiu si nu se poate un oras mai mic si mai sarac sa devina capitala ca va fi ca o capusa si va lua toti banii regiunii ca sa se dezvolte . NU ARE INFRASTRUCTURA NU ARE AEROPORT NU ARE EVENIMENTE CULTURALE NU ARE TURISM DECI NU MERITA SA FIE CAPITAL. Dar decat BRASOVUL atunci mai bine ALBA dar sa speram ca este doar un zvon daca nu mai bine ramane asa cum este acum judetul sibiu si gata si nu votam REFERENDUMUL BOICOTAM
Raspunde

Sorin

Acum 9 ani

Ce de comentarii fara informare. Aceste regiuni exista inca din 1997 si sunt fundamentate pe cercetari inclusiv sociologice. Acolo este sediul Agentiei Regionale de Dezvoltare. Iar la Sibiu este Agentia Regionala de Mediu. Alte institutii sunt in celalalte resedinta de judet. Capitala UE nu este nici la Berlin, nici la Paris, nici la Londra ci intr-un oras mai mic- Bruxelles. Renuntati la vaicareli. Sibiul are o sansa mult mai mare in aceasta regiune decat intr-un sistem centralizat la Bucuresti.
Raspunde

rosu

Acum 9 ani

Cea mai buna solutie: capitala la Viena.
Raspunde

daca nu noi atunci cine

Acum 9 ani

@ Ovidiu - Daca tu chiar crezi ca baronii PSD nu au nimic de spus, inseamna ca nu ai habar de politica .. nulitati ca Ponta si Antonescu nu misca in front fara acceptul lor... oameni ca Voiculescu, Dragea, Vanghelie, Hrebenciuc, Oprisan, Mazare sunt cei care taie si spanzura, atat in guvern, cat si in asa-zisa alianta.Pe Iliescu nici nu-l mai pomenesc. Ponta si Antonescu sunt doar presuri. Tu zici ca nu ai mai auzit nimic de Stirbet si ca omul facea gargara,desi avea un plan concret... dar \"Agamita Dandanache\" Iliesiu, alt sustinator infocat al Sibiu-Capitala Regionala, unde-i ? Sau gargara lui era doar pentru a umple afisele ?
Raspunde

BIBU

Acum 9 ani

Observ cu stupoare ca nimeni, dar absolut nimeni, nu vorbeste de alegerea capitalei regiunii de catre cetatetni, prin referendum, asa cum e normal in orice democratie. Oamenii trebuie sa fie cei care isi aleg capitala, si nu un politician vremelnic. De asemenea toti (sibieni, brasoveni, etc) vor un \"dar\" si anume ca cineva sa stabileasca capitala la ei, fara sa conteze si celelalte judete. In consecinta romanilor nu le place democratia. Asa e natia asta pacatoasa. Sa li se dea. PE GRATIS. Pai cei din Sibiu i-au intrebat pe mureseni daca vor capitala la Sibiu? De ce se evita referendumul. Asa macar majoritatea va stabili, si tot majoritatea va fi multumita. Altfel vor fi multumiti doar cei dintr-un judet. Sa se poarte negocieri intre judete si sa primeasca fiecare un mic avantaj, daca tot nu va avea capitala. Uitati ca Tg.Mures are cel mai mare aeroport din regiune, iar din martie 2013 are curse direct la Bruxeles. Pai regionalizarea inseamna in primul rand ca cei de la Comisia Europeana sa vina cu avionul in capitala. Ca doar nu s-or duce cu autobuzul la Brasov. Daca ati avea curiozitatea sa va uitati in bugetul Romaniei pe 20133 veti vedea ca nu s-a alocat nici un leu pentru Aeroportul din Brasov. Bani ioc. Capitala in mod normal ar trebui sa fie in centrul regiunii, ca doar nu o sa-i punem la plimbare pe toti catre marginea regiunii (Brasov sau Alba). Si sa nu uitam de maghiari care vor vota (3 judete) numai pentru Mures, asa ca celelalte judete singure nu au nici o sansa.
Raspunde

Sorin

Acum 9 ani

@Bibu, Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc sunt mai aproape de Brasov. Aeroportul din Sibiu deserveste atat judetul Sibiu cat si judetul Alba. Brasov-Alba-Brasov vor rasturna Mures- Harghita- Covasna, ultimele 3 mai putin populate. Sunt curios, un candidat Klaus Johannis guvernator cum va fi vazut de maghiari? El isi conditioneaza resedinta regionala la SIbiu.
Raspunde

brasovean

Acum 9 ani

vreau sa stiu daca la alba iulia este aeroport, sau nu e nevoie, oricum sunt plutisti, pentru informare generala, curtea de apel alba iulia este cea mai nelegala si proasta instanta din tara romaneasca conform statisticilor oficiale, iar sibiul si alba au cei mai multi magistrati corupti care au fost si condamnati definitiv, diicot exista si la brasov si are rezultate excelente, nu suporta comparatie din niciun punct de vedere, labrasov exista justitie adevarata nu caricatara de justitie de la alba si sibiu
Raspunde

alt brasovean

Acum 9 ani

pana ajunge sibiul si alba la nivelul brasovului mi trec vreo 20 de ani, poate va mai cultivati si modernizati si voi, e o diferenta foarte mare intre brasoveni care au specialisti excelenti in toate domeniile, sibienii sunt superficiali si prost pregatiti, vad asta pe strada, la serviciu, in magazine, la banci, daca ai stat in alt oras, veti sesiza diferents. nu va mai credeti buricul pamantului, chair nu sunteti.
Raspunde

yo

Acum 9 ani

Eu cred ca oriunde s-ar alege capitala ,vor exista nemultumiri.Oamenii sunt subiectivi si este normal sa vrea capitala in resedinta judetului de care apartin.Daca se va alege Sibiul ,brasovenii vor spune ca ei au un oras mai mare mai puternic economic sau altele.Daca se va alege Brasovul ,sibienii se vor lega de faptul ca nu au aeroport si asa mai departe.EU sunt din Alba-Iulia si e normal sa imi convina ,sperand prin asta la o dezvoltare mai mare si mai rapida a orasului.Nu cred ca trebuie sa jigniti orasele sau pe oamenii lor,doar pentru ca voua nu va convine .Pana la urma o sa vedeti ca nu o sa aleaga Alba-Iulia,asa ca fiti calmi ca nu o sa trebuiasca sa veniti intr-un oras care este ,,mai prejos decat al vostru\'\'
Raspunde

Sibian

Acum 9 ani

Trebuie sa iasa sibiul capitala mai ales ca cel mai bun primar al romaniei va candida la guvernatorul regiiunii va fi cea mai bogata regiunea regiunea centru e cea mai bogata.Sper sa iasa sibiul este un oras cultural economic bogat cu trei stele michelin si cu titlu de capitala culturala europeana.
Raspunde

albinutza

Acum 9 ani

hahaha, cel mai bun primar, la ce e bun, ca la cum arta orasul vostru prafuit si ramolit, cu trei dughene pe post de magazine, halal primar
Raspunde

laba-iulia

Acum 9 ani

capitala regiunii centru sa fie la laba-iulia; am zis!
Raspunde

sibian

Acum 9 ani

eu sunt sibian,dar trebuie sa recunosc ca brasovul este peste noi
Raspunde

lala

Acum 9 ani

AI DREPTATE,BRASOVUL DA CLASA sibiului
Raspunde

pt brasov sau alba

Acum 9 ani

stati linistiti ca doar sibienii din sibiu ar vrea capitala la sibiu. ganditi-va ca mai suntem multi in judetul sibiu care ne-am saturat de sibiu...cei mai mari hoti. iau ei toti banii si la restul oraselor din judet D-zeu cu mila sa se descurce. Ar fi instare sa mute si Romgazul la Sibiu doar ca au aeroport:))
Raspunde

ZARA

Acum 9 ani

sunt sigur ca nu se va alege capitala la alba-iulia,desi as vrea.Eu sunt din Medias si m-am saturat ca toti banii sa ajunga la orasele mari iar cele mai mici DUMNEZEU CU MILA.
Raspunde

YOLO

Acum 9 ani

FUCK BRASOV ,SIBIU MERITA SAFIE CAPITALA.
Raspunde

SIBIAN

Acum 9 ani

mai bine la alba iulia decat la brasov ,UN ORAS PLIN DE MOLDOVENI
Raspunde

RUST

Acum 9 ani

Ai dreptate YOLO,brasovenii sunt niste jegosi,SIBIENII le dau clasa
Raspunde

@48.49.50.51

Acum 9 ani

prost mai esti....du-te si plimba pisica,NĂTĂRĂULE
Raspunde

pt. nr. 2, bun asa!

Acum 9 ani

capitala va fi la Tg Mures sau la Brasov, care sunt cele mai mari orase si cele mai potrivite! iar a spune despre Tg. Mures ca este reprezentanta celor 3 judete secuiesti este o mare greseala! Liderii UDMR din Tg Mures sunt reprezentantii celor trei judete, dar nu Tg Muresul! Politica de acceptare a liderilor UDMR a facut ca Tg Mures sa fie cunoscut ca \"oras unguresc\", dar tu stii ca in Tg Mures sunt \'doar\"44% maghiari? faptul ca Brasovul este orasul cel mai popular pentru bucuresteni, pentru ca este o importanta zona turistica din tara nu inseamna ca Brasovul este cel mai potrivit oras a fi capitala! dar mai este pana atunci, oricum, Sibiul nu va fi capitala doar pentru ca a reabilitat centrul istoric, a facut un muzeu si sustinut de cativa politicieni a reusit sa fie capitala culturala intr-un an! Oricum, acest statut este luat anual de cate un oars din cate o tara, prin urmare nu este un statut permanet. in rest... Cu siguranta se va alege intre Brasov si Tg. Mures, iar cel in urma este cel mai potrivit.
Raspunde

.....

Acum 9 ani

Tg.Mures mai mare decat Sibiu,cred ca nu citesc bine...
Raspunde

.....

Acum 9 ani

Targu Mures: Suprafață - Total 66,96 km² Populație - Total 150.041 locuitori Sibiu: Populație - Total 154.548 locuitori Suprafață - Total 121 km2
Raspunde

bibicu

Acum 9 ani

reiau o observatie. NIMENI NU VREA REFERENDUM REGIONAL PENTRU ALEGEREA CAPITALEI REGIUNII CENTRU. Adica de ce sa voteze oamenii? Ca vreun smecher de politician va stabili el capitala. Singur. Pentru toti. Pai va spun eu de ce nimeni nu vrea vot. Pentru ca ungurii sunt peste 30% din regiune. Si toti vor vota Muresul. Daca mai pui romanii din Mures si romanii din localitatile din celelalte judete, care sunr mai aproape de Mure (Ocna Mures, JUD.aLBA de exemplu care are 70 km pana la TgmURES, etc), rezultatul este previzibil. DECI LA VOT IESE MURESUL. ASA CA nici un brasovean, sibian si albaiulian nu vrea vot.
Raspunde

e

Acum 9 ani

Stiti ce este interesant in privinta sibienilor? Se cred sasi dar nu sunt. In toate satele din sibiu sunt doar persoane cu accent si aspect de tigani. Dar si asta este cultura. Va rugam sa nu puneti in valoare o asfel de cultura.
Raspunde

titi

Acum 9 ani

Ati fost in ultima vreme prin Brasov? Va rog sa mergeti si sunt convinsa ca o sa vreti ca Brasovul sa fie capitala chiar daca sunteti sibian. Politicienii care sunt acu la putere au criticat fosta guvernare pdl ca a politizat toate institutiile statului. Oare ei ce fac acuma? ei sunt convinsi ca brasovul merita sa fie capitala dar nu vor s-o accepte pentru ca are primar pdl-ist.Vor sa-si intareasca forta pnl-ista la sibiu cu iohannis. Imi pare foarte foarte rau ca i-am sustinut la alegeri!!!
Raspunde

fomist din IASOV

Acum 9 ani

Fost \'orasul lui Stalin\' avem noroc ca le este mai aproape la maharii din Bucuresti sa vina la schii.Suntem cel mai populat din regiune dar multi sunt veneticii in gazda adusi de Ceausescu,asa ca nu ne putem pune cu Sibiul.Vezi diferenta pe Wikipedia daca nu ai cunostinte generale despre cele 2 orase
Raspunde

A.A

Acum 9 ani

Alba Iulia adevarata capitala a Romaniei !
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus