Vineri,
20.05.2022
Acum
0°C

Prima școală de vară pentru viitorii chirurgi ai inimilor: „a dus la un nou proiect de cercetare și a adus un congres internațional de medicină“

Prima școală de vară pentru viitorii chirurgi ai inimilor: „a dus la un nou proiect de cercetare și a adus un congres internațional de medicină“

Prima școală de vară internațională organizată în România în domeniul chirurgiei cardiovasculare, endovasculare și intervenționale a fost deschisă pentru a-l treilea an consecutiv la Sibiu. 30 de studenți din Suedia și România vor urma, timp de zece zile, un program intensiv în domeniu, în care vor avea alături nume relevante din domeniul chirurgiei cardiovasculare din Suedia, Irlanda și România.

Cei 30 de studenți selectați pentru a participa la școala de vară „Saving Hearts“, între 10 și 21 iulie 2017, vor beneficia de cursuri teoretice și practice susținute de medici specialiști de renume, atât din țară, cât și din străinătate. Scopul școlii inițiată de reprezentanții Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu împreună cu parteneri din afara țării este și acela de a permite studenților să se familiarizeze cu cele mai moderne tehnici imagistice de explorare a cordului, de diagnosticare și tratament intervențional al afecțiunilor cardiovasculare. Studenții vor participa la cursuri interactive, cu transmiteri live din sălile de operații ale Spitalului European Polisano prin sisteme de telemedicină, precum și la workshop-uri în care vor fi prezentate cele mai noi tehnologii din domeniu. Astfel, studenții vor cunoaște modul de lucru al echipei cardiovasculare multidisciplinare Echipa Inimii – Heart Team, alcătuită, după model european, din chirurgi cardiovasculari, cardiologi, anesteziști și radiologi de prestigiu internațional, arată organizatorii acestei școli de vară, organizată în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile.

Fost student: locul I la un congres din SUA

La fel ca și în primele două ediții ale școlii de vară, cursurile și stagiile de pregătire se vor desfășura în cadrul Spitalului European Polisano, care dispune de cea mai modernă platformă de imagistică medicală și de echipamente de ultimă generație în cadrul secțiilor de cardiologie și chirurgie cardiovasculară. „Suntem siguri de succesul celei de-a treia ediții. Avem o participare remarcabilă și vom avea, ca de obicei, alături de noi specialiști din mai multe țări din Europa, din Suedia și Irlanda – partenerii noștri tradiționali -, din Spania, dar și din Statele Unite. Vom avea sesiuni speciale de simulatoare și, cu siguranță, va fi foarte-foarte interesant pentru viitorii noștri colegi“, spune conf. univ. dr. Victor Costache, coordonatorul proiectului.

costache ULBS polisano saving hearts (1)

El arată că primele două ediții ale școlii de vară „Saving Hearts“ au avut un impact real asupra studenților. „Mulți dintre ei s-au orientat către medicina cardiovasculară și suntem bucuroși că genul acesta de proiecte i-a ajutat să facă alegerea profesională cea mai pregătită capacităților și caracterului lor. Chiar am fost mândru, anul trecut, în noiembrie, când am participat la Congresul Societății americane cardiovasculare, în New York. Acolo, unul dintre studenții străini care a participat la școala de vară «Saving Hearts» a primit premiul I pentru cea mai originală contribuție științifică în domeniul chirurgiei endovasculare. Considerăm că am avut și noi un mic rol în a-l motiva să aleagă această cale“, mai arată Victor Costache.

Proiectul care a generat alte proiecte. Inclusiv de cercetare

Școala de vară este organizată în cadrul proiectului “Saving Hearts: Innovative Methods in Cardiovascular Disease Treatment”, finanțat prin programul Erasmus+. Acest proiect a fost inițiat acum trei ani de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Spitalul European Polisano, Universitatea din Lund (Suedia) și institutul de cercetare Western Vascular Institute (Irlanda). „Este proiect complex, care a generat un alt proiect de cercetare în cadrul căruia, pe lângă actualii parteneri, am atras și alții. Acest concept inovativ a dus, iată, la proiectul de cercetare «Next Cardio». La fel, «Școala inimilor» a contribuit și la decizia ca la Sibiu să aibă loc un congres internațional medicină, cel care va avea loc peste o săptămână - «East meets West». Am început cu pași mici, ne-am orientat înspre studenți. Din lucrări, din activități, din feed-back-ul primit am generat noi proiecte și sperăm ca Școala internațională de medicină «Saving Hearts» să continue, iar peste 20 de ani să avem la Sibiu un spital universitar de talie mondială, în care cercetarea și practica să fie o punte de legătură între lumi“, spune Daniela Preda, directoarea Departamentului de relații internaționale din cadrul ULBS.

daniela preda ULBS polisano saving hearts (12)

Referitor la faptul că, la Sibiu, vin studenți din afara țării pentru a se familiariza cu tehnicile de mare specializare pe care le implică un domeniu precum chirurgia cardiovasculară reprezintă o dovadă a faptului că școala românească de medicină este, în continuare, apreciată, mai arată Daniela Preda. „Valoarea școlii medicale românești nu a fost dovedită doar acum, ci cu mult timp în urmă. Prezența acestor studenți și a medicilor de talie mondială dovedește valoarea școlii de medicină, în continuare. Iar prezența studenților străini la Universitate arată valoarea programei, dovedește bunele practici implementate aici, pentru că aceasta este o școală de vară de practică efectivă. Consider că studenții sibieni sunt la fel de valoroși precum și cei internaționali, iar procesul de internaționalizare reprezintă de fapt promovarea valorii noastre în raport cu calitatea învățământului mondial“, mai spune Daniela Preda.

„Am aflat de la alți colegi“

Printre cei 30 de studenți selectați pentru ediția din acest an a „Saving Hearts“, șase sunt din Suedia. Ei spun că au ales să își petreacă începutul vacanței de vară la Sibiu pentru a studia, deoarece au aflat lucruri bune atât despre școala de vară, cât și despre zonă. „Eu am vorbit cu alți colegi care au participat la această școală de vară. Au apreciat tot ceea ce au făcut aici, deci și noi așteptăm să vedem cum se vor derula lucrurile. Faptul că putem observa modul în care decurge o intervenție chirurgicală, că putem încerca diferite lucruri care ne vor dezvolta deprinderile sunt lucruri chiar utile. Și de ce să nu venim aici? Sibiul este un oraș foarte frumos, toată lumea vorbește despre Transilvania, ca fiind una dintre cele mai frumoase regiuni din Europa“, au declarat studenții suedezi după deschiderea oficială a Școlii de vară. O parte dintre ei speră ca această școală de vară să îi ajute în a decide ce specializare să urmeze. „Când ești student la medicină, îți schimbi specializările pe care vrei să le urmezi de în fiecare lună. Dar sperăm ca, în urma acestei școli de vară, să nu ne mai răzgândim“.

studenti ULBS polisano saving hearts (9)

 

ULBS polisano saving hearts (5) ULBS polisano saving hearts (4) ULBS polisano saving hearts (3) ULBS polisano saving hearts (2) ULBS polisano saving hearts (6)

 

First summer school for the future heart surgeons : “it led to a new research project and it has brought an international medicine congress”

The first international summer school organized in Romania in the field of cardiovascular, endovascular and interventional surgery, was opened for the third consecutive year in Sibiu. 30 students from Sweden and Romania will attend for ten days an intensive program in the field, where relevant names from cardiovascular surgery in Sweden, Ireland and Romania, will join.

The 30 selected students to participate at the „Saving Hearts“ summer school, between the 10th and the 21st of July 2017, will benefit of theoretical and practical courses sustained by renowned physicians from both the country and abroad. The purpose of the school initiated by the representatives of „Lucian Blaga“ University in Sibiu, together with partners from abroad, is also to give the students the possibility to get acquainted with the most advanced imaging techniques for heart exploration, diagnosis and interventional treatment of cardiovascular disease. Students will take part in interactive courses, with live transmissions from the operations rooms of Polisano European Hospital, through telemedicine systems, as well as in workshops where the latest technologies in the field will be presented. This way, students will get to know how the multidisciplinary cardiovascular Heart Team works, team made up according to the European model, of cardiovascular surgeons, cardiologists, anesthesiologists and radiologists of international prestige, show organizers of this summer school, organized as part of a project with non-reimbursable funds.

Former student: first place at a congress in USA

Same as in the first two editions of the summer school, the courses and training sessions will take place within Polisano European Hospital, that has the most modern medical imaging platform and state-of-the-art equipment in cardiology and cardiovascular surgery. „We are certain of the success of the third edition. We have a remarkable participation and we will have, as usual, new specialists from several European countries, Sweden and Ireland - our traditional partners - from Spain and the United States. We will have special simulation sessions and it will certainly be very, very interesting for our future colleagues, "says conf. Dr. Victor Costache, project coordinator. They show that the first two editions of the summer school „Saving Hearts“ had a real impact on the students. „Many of them oriented themselves towards cardiovascular medicine and we are glad that this kind of projects helped them make the professional choice most prepared for their capabilities and character. I was really proud last year when I participated in November at the Congress of American Cardiovascular Society, in New York. There, one of the foreign students that participated at the summer school «Saving Hearts» has got the first price for the most original scientific contribution in the field of endovascular surgery. We consider we also had a little role in motivating him to choose this path”, also shows Victor Costache.

The project that generated other projects. Including research

The summer school is organized within the project “Saving Hearts: Innovative Methods in Cardiovascular Disease Treatment”, financed through Erasmus+ program. This project was initiated three years ago by “Lucian Blaga” University in Sibiu, in partnership with Polisano European Hospital, the University in Lund (Sweden) and the research institute Western Vascular Institute (Ireland). „It is a complex project, that generated another research project within which, besides our current partners, we also attracted others. This innovative concept has led to the research project «Next Cardio». The same way, the "School of Hearts" also contributed to the decision that an international medical congress be held in Sibiu, the one which will take place in a week– «East meets West». We started with small steps, we oriented ourselves towards students. From work, activities and the received feed-back we generated new projects and we hope that The International Medicine School «Saving Hearts» will continue, and that over 20 years we will have in Sibiu a world-class university hospital, where research and practice could be a bridge between the worlds“, says Daniela Preda, the manager of International Relations Department of ULBS.

Regarding the fact that students from abroad are coming to Sibiu in order to get acquainted with the highly specialized techniques involved in a field such as cardiovascular surgery, is a proof that the Romanian medical school is still appreciated, also shows Daniela Preda. „The value of the medical Romanian school has not been proved just now, but a long time ago. The attendance of these students and of the world-class physicians proves further the value of the school of medicine. And the presence of foreign students at the University shows the value of the curriculum and proves the good practices implemented here, because this is a summer practice school indeed. I believe that the students of Sibiu are as valuable as the international ones, and the process of internationalization is actually the promotion of our value in relation to the quality of the world education ", also says Daniela Preda.

„We found out from other colleagues“

Among the 30 selected students for this years’ edition of „Saving Hearts“, six of them are from Sweden. They say they chose to start their summer holidays in Sibiu to study because they found out good things about both summer school and the area. „I have spoken with other colleagues who participated at this summer school. They appreciated everything they did here, so we are also waiting to see how things are going to happen. The fact that we can see how a surgery takes place, that we can try different things that will develop our skills, are really useful things. And why not come here ? Sibiu is a very pretty town, everybody talks about Transylvania, as being one of the most beautiful regions of Europe“, declared the Swedish students, after the official opening of the Summer School. Part of them hope that this summer school will help them decide which specialty to follow. „ When you are a student in medicine, you change the specializations you want to follow, each month.” “But we hope that after this summer school, we will not change our minds, anymore“.

 

Cauți un loc de muncă sau vrei un job mai bun? Pe turnulsfatului.ro/locuridemunca ai de unde alege. Starbucks, Continental, Stefanini, Wenglor, Takata, Compa, RSK Development, Dream Personal Logistik GmbH, CGS, Trigo Industry Services, Fântânița Haiducului, Harting, Compa, Soma, Kulinarium, Expertarom, Astra Film, Visma, Schunn Service, RUD, Euroconf, DISTRIB SRL, Hilton, Flaro, SmileCredit, Carrefour, Marquardt, GLS, Marlex Duo Company, Standard 8, Einstein și alții angajează acum.

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Traian Deleanu

de Traian Deleanu

Investigații, Administrație
Telefon:
0740 039 148
E-mail: traian[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

2 comentarii

Ma'am in beggary...

Acum 4 ani

Pe ma'am in beggary (red beggary... hihihi!) de ce naiba ați pozat-o??? Nu vedeți cum arată buhăita? Sau ați pus-o acolo să o faceți de râs??? Ce are superdiva ULBS cu medicina? De fapt ce are cu orice?
Raspunde

Lady (?!?) in red...

Acum 4 ani

Incât fonfii si flecarii, gagautii si gusatii, / Bâlbâiti cu gura strâmba sunt stapânii astei natii! / ... / Si aceasta ciuma-n lume si aceste creaturi / Nici rusine n-au sa ieie în smintitele lor guri ... Cât de actual este marele Eminovici....
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus