Luni,
20.05.2024
Partial Noros
Acum
24°C

Primăria Sibiu continuă pe subiectul tigrul platanului și ploșnița dantelată: Deși înțelegem disconfortul creat și nemulțumirea cetățenilor nu putem acționa decât legal

Primăria Sibiu continuă pe subiectul tigrul platanului și ploșnița dantelată: Deși înțelegem disconfortul creat și nemulțumirea cetățenilor nu putem acționa decât legal

Primăria Sibiu trimite noi precizări în urma articolului apărut în Turnul Sfatului care arată răspunsurile conducerii Direcției de Sănătate Publică Sibiu și ale Agenției de Protecția Mediului, dar și modul de acțiune al primarilor din orașe aflate în județe învecinate Sibiului cu privire la tigrul platanului și ploșnița dantelată.

Reprezentanții acestei instituții subliniază, din nou, rolul DSP-ului și a altor instituții de control în sănătate publică și informarea populației și gestionarea situației create de această insectă. De asemenea, transmit o serie de legi și explicații cu privire la imposibilitatea combaterii, în acest moment, a insectei cu soluții chimice.

În cadrul informării transmise de cei de la Primăria Sibiu către Turnul Sfatului se reamintesc pasaje din prezentarea biologului Cristina Moise, făcută în cadrul ședinței ordinare din data de 26.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în care, cadrul universitar atrăgea atenția ineficienței combaterii chimice cu substanțe de contact.

De asemenea, se precizează că Primăria Sibiu este deschisă la dialog în ceea ce privește această insectă și măsurile de intervenție și se specifică faptul că au fost făcute noi adrese către DSP și Oficiului Fitosanitar Sibiu prin care cere metodologia/procedura și planul de combatere pentru aceste două specii de insecte generatoare de disconfort, în conformitate cu obligațiile legale ce le revin celor două instituții. 

Mai jos, vă prezentăm, integral,  înaintată de Primăria Sibiu.

Referitor la  articolul apărut în Turnul Sfatului ”Ce au făcut primarii din Alba Iulia și Făgăraș în legătură cu tigrul platanului și ploșnița dantelată. La Sibiu încă nu se știe instituția care ar putea interveni”, facem următoarele precizări:

Primăria Municipiului Sibiu cunoaște și aplică cu strictețe măsurile de combatere a vectorilor stabilite prin planul unitar de acțiune împotriva vectorilor conform Ord. ANRSC 82/2015. Conform acestui plan Primăria execută tratamente pentru căpușe în perioada aprilie – mai și octombrie – noiembrie cu substanța Deltatim, avizată de Comisia Națională de Biocide. Substanța activă este Deltamethrin, avizul stabilind o concentrație de peste 10  de ori mai mică decât cea recomandată de Institutul Cantacuzino, pentru utilizare pe domeniul public (spații exterioare). Pentru țânțari se execută 6 tratamente anuale în perioada mai – septembrie cu substanța Cymina Ultra, care conține Cypermethrin, o substanță activă din clasa ”Synthetic pyrethroids” la fel ca Deltamethrin-ul.

Conform adresei Nr. SB-10183/23.08.2023, pe care o anexăm, Direcția de Sănătate Publică Sibiu, ne-a comunicat următoarele aspecte:

„La nivelul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, la momentul de față nu există un plan de combatere a speciei invazive de insecta denumită ”Tigrul Platanului”(Corythucha Ciliata) emis de către Ministerul Sănătății și nici o Metodologie de supraveghere a vreunei boli transmise prin această insectă. DSP Sibiu nu a fost sesizată de cazuri de mușcături sau reacții alergice cauzate de această insectă”

În aceeași adresă se transmite răspunsul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ”CANTACUZINO” care arată, printre altele, că aceste insectele se hrănesc preferențial cu seva plantelor iar accidental pot provoca prin înțepare disconfort la om. Se recomandă de asemenea măsuri de protecție personală și în final se afirmă că se pot ”combate cu substanța ”Deltametrin” 10g/l și sau Imidacloprid 200-75 g/l.” În contextul acestui răspuns, menționăm că Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, emis de Ministerul Sănătății stipulează la art. 82:

”(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, primăriile și operatorii economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a direcțiilor de sănătate publică teritoriale.

(2) Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.

(3) Direcțiile de sănătate publică și cele de control în sănătate publică teritoriale au obligația informării populației cu privire la existența în teritoriu a vectorilor care prezintă un risc pentru sănătate sau care produc un disconfort deosebit și cu privire la măsurile de combatere ce trebuie luate împotriva acestora. În atingerea acestui scop, membrii comunității se pot adresa direcțiilor de sănătate publică teritoriale pentru obținerea informațiilor adecvate.”

Deși înțelegem  disconfortul creat și nemulțumirea cetățenilor cu privire la invazia acestor insecte nu putem acționa decât în baza unor prevederi legale sau a procedurilor avizate de agențiile și ministerele de resort.  Pulverizarea de substanțe chimice (pesticide) pe domeniul public este strict reglementată și nu putem risca afectarea sănătății populației sau deteriorarea factorilor de mediu fără o bază legală și științifică.

Același Ordin 119/2014, în cadrul Capitolului VII ”Norme privind produsele biocide și produsele de protecția plantelor utilizate de către populație, art.76, alin.1, lit b), arată că pot fi folosite în tratamente fitosanitare doar: ”produsele de protecția plantelor (pesticide agricole) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.”

Totodată, reamintim că din punct de vedere al obligațiilor administrației locale cu privire la protecția vegetației spațiilor verzi împotriva dăunătorilor, legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților precizează următoarele:

„Articolul 14

(1) Protecția vegetației spațiilor verzi împotriva dăunătorilor se efectuează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire, îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor.

(2) Menținerea stării de sănătate fitosanitară a vegetației din spațiile verzi se efectuează de către proprietarii și administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii și de combatere a bolilor și dăunătorilor plantelor și prin măsuri de carantină, sub directa îndrumare și controlul de specialitate al unităților fitosanitare pentru protecția plantelor.

(3) Protecția spațiilor verzi împotriva bolilor și dăunătorilor se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.”

Amintind cele de mai sus, precizăm că la nivelul Autorității Naționale Fitosanitare (aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale) există o bază de date numită Pestexpert care conține toate substanțele și produsele omologate în România pentru tratamentele fitosanitare. Momentan, conform acestei baze de date nu există un produs omologat pentru combaterea genului Corythucha. În lipsa unor prevederi la nivel național, considerăm că, în acest moment folosirea pe domeniul public (parcuri, aliniamente, grădini publice) a oricărei substanțe pentru tratamentul fitosanitar al speciilor de arbori afectați de genul Corythucha ar fi în afara cadrului legal.

Hotărârea nr. 135 din 12 martie 2019 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor, prevede, în ANEXA 1: PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 205 din data de 14 martie 2019, că Autorităţile competente pentru elaborarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, denumit în continuare Plan naţional de acţiune, sunt: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii, precum şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

După analizarea FIŞELOR CU DATE DE SECURITATE- în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006, a unor produse care conțin cele două substanțe propuse de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ”CANTACUZINO”, regăsim pentru ambele următoarele specificații în textul frazelor de pericol H menţionate:

H400 Foarte toxic pentru viaţa acvatică.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.

În același timp, în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu relevanță pentru SEE)- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353/1, 31.12.2008 veți regăsi atât la Deltametrin și Imidacloprid, Pictograma, Cuvânt de avertizare Codurile GHS06 GHS09 și Dgr.

Combaterea dăunătorilor din parcuri și alte spații verzi publice trebuie făcută cu înlocuitori naturali ai pesticidelor, prin măsuri biologice și metode alternative nechimice, prevede un proiect de ordin al miniștrilor Agriculturii și Sănătății, pus în transparență decizională. Astfel, începând cu luna octombrie a anul 2023, pe site-ul Ministerului Sănătății, există o serie de Acte normative în transparență decizională, printre care referatul de aprobare și propunerea de Ordin pentru aprobarea procedurilor specifice privind reducerea utilizării produselor de protecţie a plantelor sau a riscurilor în anumite zone.[1] La articolul 4 al acestei propuneri de act normativ, este prevăzut faptul că:

(1) Este interzis tratamentul spațiilor verzi din zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile cu pesticide având pictogramele GHS06 sau GHS08 şi clasificate cu următoarele clase si categorii de pericole pentru sănătate, prevăzute în Partea 2 din Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

 1. a) Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoriile de pericol 1, 2, 3;
 2. b) Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1;
 3. c) Mutagenitatea celulelor embrionare, categoriile de pericol 1A, 1B;
 4. d) Cancerigenitate, categoriile de pericol 1A, 1B;
 5. e) Toxicitate pentru reproducere, categoriile de pericol 1A, 1B;
 6. f) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 1;
 7. g) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată, categoria de pericol 1.

Ori, în referatul de aprobare este stipulat clar:

Potrivit prevederilor din Subsecţiunea 9: Reducerea utilizării produselor de protecţie a plantelor sau a riscurilor în anumite zone, din Anexa la Hotărârea nr. 135/2019 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, Ministerul Sănătății împreună cu Autoritatea Naţională Fitosanitară sunt autorităţile/instituţiile responsabile pentru elaborarea de proceduri specifice privind reducerea utilizării produselor de protecție a plantelor sau a riscurilor în anumite zone.

Aplicarea produselor de protecție a plantelor în zonele specifice, stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013 trebuie redusă la minimum sau interzisă. Pentru situații excepționale în care utilizarea produselor de protecție a plantelor este necesară, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății ca autorități competente menționate la art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013, elaborează proceduri specifice privind aplicarea produselor de protecție a plantelor în aceste zone specifice.

De altfel, reamintim că și doamna biolog Cristina Moise, prezentă în cadrul ședinței ordinare din data de 26.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, a menționat destul de clar faptul că “vă dați seama că și ceea ce înseamnă combatere chimică cu substanțe de contact sau sistemice nu sunt eficiente, deci tratamentul nu a fost eficient”.

Redăm mai jos întregul paragraf în care se face referire la combaterea chimică:

“..asta spuneam că eu am luat legătura cu colegii de la Brașov care au făcut combatere chimică pe pădurile din jurul Bucureștiului, Județul Ilfov însă problema este următoarea […] tot ciclul biologic al insectei desfășurându-se pe partea inferioară a frunzelor, vă dați seama că și ceea ce înseamnă combatere chimică cu substanțe de contact sau sistemice nu sunt eficiente, deci tratamentul nu a fost eficient să nu se găsește încă o soluție fiinte o specie invazivă de foarte puțin timp apărută în ecosistemele de la noi din țară nu s-a găsit încă o soluție ….vă dați seama că asta se caută și asta se cercetează. Eu am o soluție de combatere biologică care se poate aplica la în prima etapă într-un nivel micro micro și în cazul în care rezultatele vor fi posibile se poate a aplica și la scară largă”

În ceea ce privește combaterea chimică a acestor insecte doamna biolog Moise a precizat clar că nu există soluții chimice aprobate, ci doar propuneri de aplicare experimentală a unor măsuri (anul 2022)

Cu toate acestea revenim și menționăm că Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, emis de Ministerul Sănătății stipulează la art. 82:

”(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, primăriile și operatorii economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a direcțiilor de sănătate publică teritoriale.

Pornind de la această prevedere legală, considerăm că răspunsul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ”CANTACUZINO prin care sunt indicate cele două substanțe, este adresat către Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu fiind un răspuns la adresa DSP Județului Sibiu nr SB-10552/18.08.2023. Astfel conform articolului 82 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, emis de Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligația de A SOLICITA organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere oferind în același timp îndrumarea tehnică de specialitate, bazându-se pe datele primite de la Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ”CANTACUZINO”.

Primăria Municipiului Sibiu, a fost și este deschisă dialogului, precum și identificării de măsuri de intervenție, însă doar atâta timp cât acestea respectă legislația în vigoare! Pe cale de consecință, Primăria Sibiu a solicitat în scris, atât Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu cât și Oficiului Fitosanitar Sibiu, metodologia/procedura și planul de combatere pentru aceste două specii de insecte generatoare de disconfort, în conformitate cu obligațiile legale ce le revin celor două instituții.

ÎN CONCLUZIE:

 1. Deși înțelegem disconfortul creat și nemulțumirea cetățenilor cu privire la invazia acestor insecte nu putem acționa decât în baza unor prevederi legale sau proceduri avizate de agențiile și ministerele de resort.  Pulverizarea de substanțe chimice (pesticide) pe domeniul public este strict reglementată și nu putem risca afectarea sănătății populației sau deteriorarea factorilor de mediu fără o bază legală și științifică.
 2. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.
 3. La nivelul Autorității Naționale Fitosanitare (în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale) există o bază de date numită Pestexpert care conține toate substanțele și produsele omologate în România pentru tratamentele fitosanitare. Momentan, conform acestei baze de date nu există un produs omologat pentru combaterea genului Corythucha. În lipsa unor prevederi la nivel național, considerăm astfel, că în acest moment folosirea pe domeniul public (parcuri, aliniamente, grădini publice) a oricărei substanțe pentru tratamentul fitosanitar al speciilor de arbori afectați de genul Corythucha ar fi în afara cadrului legal.
 4. Conform art. 82 al Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, emis de Ministerul Sănătății, considerăm că răspunsul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ”CANTACUZINO prin care sunt indicate cele două substanțe, este adresat Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu fiind un răspuns la adresa DSP Județului Sibiu nr SB-10552/18.08.2023. Astfel, Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligația de A SOLICITA organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere oferind în același timp îndrumarea tehnică de specialitate, bazându-se pe datele primite de la Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ”CANTACUZINO”.

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Raluca Budușan

de Raluca Budușan

Sănătate, Educație
Telefon:
0766 905 671

Comentarii

2 comentarii

Jan Sibian

Acum 2 săptămâni

Blablablablabla, ne ascundem dupa tot felul de legi, in loc sa cautam o solutie !
Raspunde

Marcel

Acum 2 săptămâni

Este mai importantă campania electorală. In alte localități se pot lua masuri.Se pot achiziționa soluții pentru combatere. Dar la noi: NU! Niște incapabili și nesimțiți.
Raspunde
Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus