Vineri,
02.12.2022
Innorat
Acum
1°C

ENSURE. Proiectul care a adus viitorii cercetători în contact cu lumea reală / The project that brought the future researchers in contact with the real world

ENSURE. Proiectul care a adus viitorii cercetători în contact cu lumea reală / The project that brought the future researchers in contact with the real world

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu University of Trømso (Norvegia) anunță încheierea proiectului Educating students for developing high quality research skills (ENSURE), dedicat studenților din ani terminali de la Facultatea de Medicină. Proiectul a avut drept obiectiv, printre altele, și crearea unei metodologii pentru transferul cunoștințelor folosind probleme din viața reală în care studenții viitori cercetători își pot aplica cunoștințele. Proiectul ENSURE a fost finanțat prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2014 – 2021.

Derulat în perioada decembrie 2018 – decembrie 2019, proiectul ENSURE a implicat câteva zeci de studenți la medicină, cadre didactice și traineri din domeniul medical, din cele două universități implicate în proiect, ULBS (România) și, respectiv, UiT (Norvegia).

ENSURE este un proiect dedicat studenților de studii medicale și domenii științifice înrudite, care intenționează să desfășoare cercetarea academică și industrială și care trebuie să dețină - dincolo de competențe excelente de specialitate - și abilitățile de a proiecta și efectua experimente, de a interpreta date, de a gestiona proiecte, precum și de a scrie rapoarte științifice și lucrări de cercetare.

ENSURE_Brochure_ 7

Deoarece globalizarea a creat o piață globală de cercetare cu repere definite și demonstrate prin granturi, precum și prin publicații științifice revizuite la nivel internațional, ocuparea forței de muncă și avansarea în carieră au devenit dependente de aceste criterii externe. În domeniul medical și în programele studiu legate de medicină, pentru a putea bifa astfel de puncte-cheie pentru CV-ul oricărui cercetător este nevoie de un orizont îndelung planificat, deoarece studiile clinice tind să se desfășoare pe o perioadă lungă de timp, în conformitate cu reguli stricte.

Cu toate acestea, curricula existentă doar oferă câteva cursuri dedicate cercetării academice, dar fără să includă abordări bazate pe învățarea și munca în echipe mici.

Tocmai de aceea, proiectul ENSURE și-a propus să remedieze această situație oferind cursuri de instruire intensivă pe termen scurt, folosind o abordare centrată pe cursant, în care participanții sunt îndrumați să rezolve problemele din viața reală și să obțină cunoștințe și abilități transversale pentru efectuarea cercetării și publicarea de articole științifice. Activitățile de predare / învățare din cadrul acestui proiect au fost compuse din seturi de ateliere modulare, care împreună au contribuit la cristalizarea unei curicule comprehensive pentru tinerii cercetători aflați la început de drum.

Obiectivele proiectului ENSURE     • Crearea de materiale de învățare pentru studenți cu privire la modul de desfășurare a studiilor clinice, privind etica și dispozițiile legale privind utilizarea datelor în cercetare cu oamenii / pacienții, cum să scrii articole de cercetare și raport științific, , să formuleze o idee și un plan de proiect, etc.     • Oferirea unei metodologii orientate către cursanți pentru transferul cunoștințelor folosind probleme din viața reală în care studenții își pot aplica cunoștințele.

Rezultatele ENSURE     • O metodologie cu cazuri practice de utilizare     • Un manual cu instrumente și metode pentru abilități transversale orientate spre cercetare     • O serie de cursuri intensive de scurtă durată

Impactul preconizat al proiectului care tocmai s-a încheiat include modernizarea curriculei, precum și introducerea de ateliere flexibile modulare în resursele de dezvoltare a carierei la universități. În plus, va îmbunătăți seturile de competențe ale studenților și cercetătorilor tineri în domeniul medical și al științelor medicale și inginerești.

Beneficiile pe termen lung includ o calitate superioară a cercetării și a publicațiilor științifice, precum și un acces sporit la finanțarea terților prin subvenții pentru proiecte

Nume recunoscute la nivel internațional

Grupul-țintă căruia i s-a adresat, în special, proiectul ENSURE este format din studenții din ani terminali de la Medicină sau din domenii conexe, precum și doctoranzi și tineri cercetători. În urma acestui proiect, câteva zeci de studenți din cele două universități partenere au dobândit cunoștințele și abilitățile necesare pentru desfășurarea cercetării academice.

Un al doilea grup-țintă al proiectului a fost format din cadre didactice universitare, care au lucrat pentru a îmbogăți curricula existentă cu noi metode de învățare și abilități transversale. Totodată, de rezultatele acestui proiect au beneficiat și universitățile, prin faptul că acestea vor putea lucra, în viitor, cu absolvenții care doresc să continue în domeniu cercetării. În fine, un alt grup-țintă relevant al proiectului îl reprezintă spitalele și centrele de cercetare, a căror traineri implicați în proiect au dobândit abilități transversale.

Peste 30 de studenți, cadre didactice și traineri au fost implicați în proiectul ENSURE. Printre cadrele didactice și trainerii implicați sunt nume recunoscute la nivel internațional: prof. univ. dr. Victor Costache (ULBS), prof. univ. dr. Kak Khee Yeung (VU University Medical Center Amsterdam) sau prof. univ. dr. Finn Egil Skjeldestad (UiT) sunt doar câteva exemple în acest sens.

ENSURE_Brochure_ 47

ENSURE. The project that brought the future researchers in contact with the real world

„Lucian Blaga” University in Sibiu, in partnership with Trømso University (Norway) announces the completion of the project Educating students for developing high quality research skills (ENSURE), dedicated to graduates of medical studies. The project aimed, among other things, to create a methodology for knowledge transfer using real-life problems in which future research students can apply their knowledge. The ENSURE project was financed by The Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme (ESAYEP) financed by The Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021.

Held between December 2018 - December 2019, the ENSURE project involved several dozen medical students, teachers and trainers in the medical field, from the two universities involved in the project, ULBS (Romania) and UIT (Norway).

ENSURE is a project dedicated to graduates of medical studies and science related fields who aim to go into academic and industrial research and who need to possess beyond excellent specialist skills, also abilities to design and conduct experiments, interpret data, manage projects as well as to write scientific reports and papers.

Since globalisation has created a global market for research with benchmarks defined and demonstrated through grants as well as through internationally-peer reviewed scientific publications, employment and career advancement has been made dependent on these external criteria. In medicine and study programs related to medicine, attaining such key points for one’s CV require a long-planning horizon, as medical trials and clinical studies tend to run over a long time under strict rules.

ENSURE_Brochure_ 19

Yet, existing curricula barely offers any education and training in academic writing, let alone in any of the skills mentioned above. Education in these study programs tends to be lecture-based with no learned-based approaches and work in small groups.

The project at hand aims to remedy this problem by offering short term learning / teaching activities using a learner-centred approach, where participants are guided to solve real-life problems and attain transversal knowledge and skills for conducting and publishing research. The trainings are composed by sets of modular workshops which can be combined flexibly.

Objectives of the ENSURE project     •Create learning materials for students on how to conduct clinical studies, on ethics and legal provisions of data-usage in research with humans/patients, how to write research papers and scientific report, and so on.     •Provide a learner-oriented methodology for transferring the knowledge by using real-life problems where students can apply their knowledge.     •Organise a series of learning / teaching activities

Results of the ENSURE project     •A methodology with practical use cases     •A handbook with tools and methods for research-oriented transversal skills     •A series of learning / teaching activities

The expected impact of the project that has just ended includes the modernization of curricula as well as the introduction of modular flexible workshops in the career development resources at universities. In addition, it will improve the skill sets of students and young researchers in medical and science-related disciplines. Long-term benefits include a higher quality of research and scientific publications, as well as increased access to third-party funding through project grants.

analysis-2030265

Internationally recognized names

The main target group addressed by the project are students in the last years of their medicine or medicine-related studies as well as PhD students and young researchers. As a result of this project, several dozen students from the two partner universities have acquired the knowledge and skills needed to create and pursue, later, their own personal career development plan in research.

Another target group of the project are teachers and universities who have worked to enrich the existing curricula with new learning methods and cross-curricular skills. At the same time, universities have benefited of the results of this project, by the fact that they will be able to work in the future with graduates who wish to continue in the field of research. Last but not least, another relevant target group of the project are hospitals and research centers, whose trainers involved in the project have acquired transversal skills.

More than 30 students, teachers and trainers have been involved in the ENSURE project. Among the involved teachers and trainers, there are internationally recognized names: prof. univ. dr. Victor Costache (ULBS), prof. univ. dr. Kak Khee Yeung (VU University Medical Center Amsterdam) or prof. univ. dr. Finn Egil Skjeldestad (UiT) are just a few examples in this regard.

Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download

Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus